Sri Ashtalakshmi Stotram

1.Aadi Lakshmi (Forever)

Sumanasa vanditha, sundari, madhavi, chandra-sahodhari,hemamai;
Munigana vanditha, mokshapradayani manjula bashani, vedasuthe
Pankajavasini, Devasupoojita sadguna varshini, shantiyute,
Jaya, Jaya,hey mudhusudhana kamini Aadi lakshmi Jaya palayamam.

2.Dhanya Lakshmi. (Vegetation)

Aikali kalmashanashini, kamini vaidhik Rupini, Vedamai,
Sherasumudra mangala Rupinimandranivasini, manthramathe,
Mangaladayani,Ambujavasini, Devaganashritha Padayuthe,
Jaya,Jaya,hey Mudhusudhana kamini dhanya lakshmi palayamam.

3.Dhairya Lakshmi

Jayavaravarshini,Vaishnaivi,Bhargavi mandraswarupini,manthramai,
Suragunapujitha,Shree shu phala prada ganyavikasini,shastramathe.
Bhava Bhaia harini,Papavimochini Sadhujanashritha Padayuthe,
Jaya,Jaya,Hey Madhusudana Kamini Dhairya Lakshmi, Jaya palayamam.

4. Gaja Lakshmi.(Destroyer of Evil)

Jaya,Jaya, Duragathi nashini,kamini sarva phala prada,shastramaye,
Radhgajhthurag padathi samavruth Parijana manditha Lokanuthe,
Hari Hara Brahma supugitha saveta tapanivarina,Padayuthe,
Jaya, Jaya, hey madhusudana kamini shree Gaja Lakshmi Palayamam.

5.Santana Lakshmi. (Offspring)

aI, gaja vahini,mohini, chakrani, Ragavivardhini, ganyamaye,
Gunagana varidhi,Lokahithaishini Saptasvara-maie ganayamathe,
Sakala Surasura deva munieshwara manava vanditha Padayuthe,
Jaya, Jaya hey madhusudana kamini santana Lakshmi Palayamam.

6.Vijaya Lakshmi. (Victory)

Jaya, kamalasini, Sadgathi dayani ganya vikasini, ganamai,
Anudina,marchitha kumkuma dusara bhushitha vasitha , nadyamathe.
Kanakadarastruthi vaibhava vanditha Shankara desika manyapadhe,
Jaya, Jaya hey madhusudana kamini Vijaya Lakshmi Palayamam.

7.Vidya Lakshmi. (Education)

Pranatha Sureshwari, Bharathi, Bhargavi shokavinashini, Rathnamai,
Manimaia bhushitha karnavibhushina shantisamavruth hasyamukhe,
Navanidhi, dayani,kalimala harini Kamyaphalaprada, hasyayuthe,
Jaya, Jaya, hey madhusudana kamini Vidya Lakshmi Palayamam.

8.Dhana Lakshmi (Wealth)

Dhimi,dhimi Dindimi, dindimi dindimi, Dandubhinada sampurnamae,
Ghuma,ghuma gungama, gunguma, gunguruha shanka ni nadasuvadyamathe,
Vivida, puraniyitihasya supujitha, vidik marg shrudharshyuthe,
Jaya, Jaya, hey mudhusudana kamini Shree Dhana Lakshmi Palayamam. Shubham.

Leave a Reply