Vishnu Sahasranamam

Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam ChathurbhujamPrasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé

Vyasam Vashita Naptharam Shakte PoutramakalmashamParasharathmajam Vandé Shukathãthum Thaponidhim

Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya VishanavéNamovai Brahmanidhayé Vãsishtaya Namonamaha

Avikãraya Shuddhãya Nithyãya ParamathmanéSadhaika Roopa Roopaya Vishnavé Sarvajishnavé

Yasya Smarana Mathréna Janma Samsara BandhanãthVimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha VishanvéOm Namo Vishnavé Praba Vishnavé. 5

Shree Vaisham Pãyana UvachaShruthvã Dharmãna Séshéna Pãvananicha SarvashahaYudhishtara Shanthanavam Punarévãbya Bashatha

Yudhishtira UvachaKimékam Daivatham Loke Kim Vápyekam ParãyanamSthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Mãnavã Shubam

Go Dharma Sarva Dharmãnam Bhavatha Paramo MathahaKim Japan Muchyathé Janthur Janma Samsãra Bandhanãth

Shree Bheeshmã UvachaJagath Prabhum Deva Devam Antham PurushothamamSthuvan Nãma Sahasréna Purusha Saththo Thithaha

Thameva Chãr Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha MavyayamDhayãyan Sthuvan Namasyamsha Yajamãnas Thamevacha 10

Anãdhinidhanam Vishnum Sarva LokamahesvaramLokãdhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukkã Thigo Bhavéth

Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokãnãm KeerthivardhanamLokanãtham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam

Esha Mé Sarvadharmãnãm Dharmodhi Kathamo MathahaYath Bhakthyã Pundari Kãksham Sthavai Rar-Chén Nara Ssatha

Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath ThapahaParamam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parãyanam

Pavithrãm Pavithram Yo Mangalãnãncha MangalamDaivatham Dévathãnãncha Bhoothãnãm Yovyaya Pithã 15

Yatha Sarvãni Bhoothãni Bhavanthyãdhi YugãgaméYasmimscha Pralayam Yãnthi Punaréva Yugakshayé

Thasya Loka Pradhãnasya Jagan-Nãdhasya BhoopathéVishnor Nama Sahasrm Mé Srunu Pãpa Bhayãpaham

Yãni Nãmãni Gounãni Vikyãthãni MahãthmanahaRushibhi Parigeerthãni Thãni Vakshãyãmi Bhoothayé

Rushirnãmnãm Sahasrasya Védhavyãso MahãmunihiChchando-Nushtup Thadha Dhévo Bhaghavãn Dhévagee-Suthaha

Amruthãm Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhévaki NandhanahaThrisãmã Hrudhayam Thasya Shãnthyarthé Viniyujyathe 20

Vishnum Jishnum Mahãvishnum Prabhavishum MahéswaramAnaika Roopa Dhaithyãntham Namãmi Purushoth-Thamam

Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranãma Sthothra MahãmanthrasyaSri Vedhavyaso Bhagavan RishihiAnushtup Ch-ChandahaSri Mahavishnu Paramãthmã Sirmãn Narãyano DévathãAmruthãm Shoothbavo Bãnurithi BeejamDévakee Nandhan Srashtéthi SakthihiUthbava Kshobhano Déva Ithi Paramo ManthrahaShankbhruth Nandhkee Chakreethi KeelakamShãrngadhanva Gadhãdhara IthyasthramRadhãngapãni Rakshobhya Ithi NéthramThrisãma Sãmaka Sãméthi KavachamAanandam Parbrahméthi YonihiRudhu Sudharsank Kaala Ithi DhigbandhahaSri Viswaroopa Ithi Dhyãnam

Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Japé Viniyogaha

Dhyãnam

Ksheerodhanvath Pradhésé Susi Mani Vilasath Saikathe MouthikãnãmMalãk Lupthãsanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha

Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha VarshaihiAnandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha NéthréKarnãvasã Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi

Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-DhaithyaihiChitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami

Shaanthãkãram Bhujagasayanam Padhmanabham SurésamVishwãdhãram Gaganasadhrusham Mégavarnam Subhangam

Lakshmi Kãntham Kamalanayanam Yogihrudhyãna GamyamVandhé Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham

Megha Shyamam Peetha Kausheya VchamShree Vatsangam Kausthubho BhasithangamPunyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo BrutheAneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave

Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi RuheshanamShara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasã Chathurbhujam 5

Chayayam Parijathasya Héma Simhasano ParihiAasina Mam-Bhutha-Shyãma-Mãyadaksha Malankrutham

Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha VakshasamRukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye

Om

Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath PrabhuhuBhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha

Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama GathihiAvya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo Évacha

Yogo Yoga Vitham Nétha Prdhãna PurusheshwarahaNarasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha

Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira VyahayahaSambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha

Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho MahasvanahaAnadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5

Appréyo Rishi Keshah Padmnabho Mara PrabhuhuVisha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha

Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr DhanahaPrabhuth Shrikuthãma Pavithrm Manglam Param

Eashana Prãnadha Prano Jyeshta Shreshta Praja PathihiHiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha

Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma KramahaAnuththamo Durãdarsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan

Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha PrajabhvahaAhath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10

Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru ChithahaVrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha

Vasur Vasumanas Sathya Samãthmã Sammitha-SamahaAmoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi

Rudro Bahushira Babrur Viswayoni SuchichrvahaAmrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha

Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno JanardhanahaVedo Veda Vidhav Yango Vedãngo Vedvith Kavihi

Lokã Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha KruthahaChathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15

Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha ThijahaAnako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu

Upendro Vamaha Pramshur Amogash ShsirurjithahaAtheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha

Védyo Vaidyas-Sadã-Yogi Veeraha Madhavo MadhuhuAtheendriyo Mahãmãyo Mahothsaho Mahabalaha

Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir MahathyuthihiAnir Deshya Vabhu Shreema-Naméyathmã Mahã-Thri-Dhruk

Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham GathihiAniruddas Surananndo Govindo Gvindãm Pathihi 20

Marichir Thamano Hamsas Superno PujagothamahaHiranya Nabhas Suthapã Padmanabha Prajapthihi

Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhãtha Sandhimãm-StirahaAjo Durmarshanas-Shãsthã Vishruthãtmã Surarihã

Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya ParakramahaNimisho Nimishas Sragvi Vãchaspathi Rutharathee

Agraneer Gramanee Shreeman Nyãyo Néthã SameeranahaSahasra Murthã Vishvãtmã Sahas-Rãkshas-Sahasrapath

Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra MardhanahaAhas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25

Suprasada Prasanãthma Vishwasruk Vishvabhuk VibhuhuSathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha

Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-ChuchihiSiddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha

Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho DharahaVarthano Varthamãnaksha Vivikta Shruth Sagaraha

Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo VasuhuNaikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha

Ojas-Théjo Dhyuuthidhara Prakãshatmã PratãpanahaRuddhas Spashtã-Ksharo Manthra-Chandrãmshur Bhaskarathdhyuthihi 30

Amruthãm Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu SureshwarahaAushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parãkramaha

Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pãvano NalahaKamahã Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu

Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo MahasanahaAthrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith

Ishto Vishishta Thistéshta Shikandi Nahursho VrushahaKrodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha

Achyutha Prathitha Pranaha Prãnatho VasuvanujahaApãm-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35

Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau VãhanahaVaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha

Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir JanéswarahaAnukoola Shathãvartha Padmi Padma Nibhekshanaha

Padmanabho Ravindaksha Padmagarba SharirabruthMaharthrir Ruthro Vruthathma Mahãksho Garudadvajaha

Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir HarhiSarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivãn Samithanjayaha

Viksharo Rohitho Margo Héthur Damodara SahahaMaheetharo Mahãbhogo Vegavãnami Thashanaha 40

Uthbhava Shobhano Déva Shreegarba ParmeshvarahaKaranam Kãranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha

Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando DruvahaPararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha

Ramo Virãmo Viratho Margo Neyo Nayo NayahaVeera Shakthimathãm Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha

Vaikunta Purusha Prãna Prãnadha Pranava PrathuhuHiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha

Ruthu Sudarshana Kala Parameshti ParikrahahaUgra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45

Vishthãra Sthãvaras-Sthãnu Pramãnam Beejama VyayamArtho Nartho Mahakosho Mahãbhogo Mahadhanaha

Anirvinna Sthãvishtobua Dharmayubo MahãmakahaNakshathra Némir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha

Yagña Ejyo Mahéjyascha Krathu Sathram SathãngkadhihiSarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam

Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada SuhruthManoharo Jithakrodho Virabãhur Vithãranaha

Swãpna Swavasho Vyãpi Naikathma Naik KarmakruthVatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50

Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara MaksharamAvignatha Sahasramshur Vidhãta Krutha Lakshanaha

Gapasthinémi Sathvastha Simho Bhootha MaheswarahaAadi Dévo Mahãdévo Dévésho Devabruthguruhu

Uththaro Gopathir Gopthã Gnãnkamya PurãthanahaSharira Bhoothabruth Bhokthã Kapindro Purdakshinaha

Somabo Mrudhapa Soma Purjith PurshothamaVinayo Jaya Sathyando Dãrshaha Sathvatham Pathihi

Jeevo Vinayithã-Sakshi Mukundo Mita VikramahaAmbonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55

Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah PramodhanahaAnando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha

Maharshi Kapila Acharya Kritagño Metini PathihiTripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu

Mãha Varãho Govinda Sushenah Kanakã-NgadhiGhuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadhãdhãraha

Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-ChuthahaVaruno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanãha

Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee HalaayudhahaAadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60

Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo DhravinapradhahaDivas-Sprug Sarva-Drug-Vyãso Vachaspathi-Rayonijaha

Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam BhishakuSanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam

Shubaangah Shaantidha Srashtã Kumudhah KuvaleshayahaGohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha

Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-KrucchivahaSreevatsa-Vakshã Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha

Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-VanahaSridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65

Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir GaneshwarahaVichitaatma Vidhéyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha

Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-SthirahaBhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha

Archishmã-Narchita Kumbho Vishudhaatma VishodhanahaAniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha

Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora JaneshwarahaTrilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi

Kama Deva Kamapala Kamee Kantha KrutaagamhaAnirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70

Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma VivardhanahaBrahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha

Mahakramo Mahakarmã Mahãtejã MahoragahaMaha-Krathur Mahãyajva Mahayagno Maha Havihi

Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-PriyahaPurna Purayithã Punya Punya Keerti Ranamayaha

Manojavas Theerthagaro Vasurédhã VasupradhahaVasupradho Vãsudevo Vasur Vasumanã-Havihi

Satgati Sathkriti Satta Satbooti SatparayanahaShoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75

Bhootãvaso Vãsudevo Sarvãsu Nilayo NalahaDarphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dhãparãjitaha

Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-AmoortimanAneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha

Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-MamLokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha

Suvarnavarno Hemaango Varãngash Santha NangathiVeeraha Visham Shoonyo Drutãshee Rachalas Chalaha

Amãni Mãndho Manyo Lokswami TrilokdhrukSumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dharã-Dharaha 80

Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudãm VarahaPragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadhã-Grajaha

Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur GathihiChatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapãt

Samãvarto Nivruttãtma Durjayo DuradikramahaDhurilabo Durgamo Durgo Durãvãso Durãrihã

Shubaango Lokasãranga Sthuthantus Tantu VardhanahaIndra Karma Mahãkarmã Krutakarmã Krutãgamaha

Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha SulochanahaArko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85

Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara ShwarahaMahãhrudho Mahãkartho Mahãbhootho Mahãnidhihi

Kumudha Kundhara Kundha Parjanya Pãvano NilahaAmrutãsho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha

Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit ShatrutãpanahaNyakrodho Dumbaro Chwaththas Chãnuraan-Dhranishoo Dhanaha

Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta VahanahaAmoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut BhayanãshanahaAnur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-MahãnAdhruta Svadruta Svãsya Prãgvamso Vamsa-Vardhanaha 90

Bhãrabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-KãmadhahaAshrama Shramana Kshãma Suparno Vãyu Vãhanaha

Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayitã DamahaAparãjita Sarvashaho Niyanthã Niyamo Yamaha

Satvavaãn Sãtvika Satyã Satyã Dharma PãrayanahaAbhipr Ãya Priyãr Horha Priyakrit Preetivardhanaha

Vihayã Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug VibhuhuRavir Virochana Surya Savithã Ravi-Lochanaha

Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho NaikajhograjahaAnirvirna Sadhãmasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95

Sanãt Sanãt-Anamah Kapila KapiravyahaSvastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha

Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha ShasanahaShabdhãtika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha

Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminãm VarahaVidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha

Uttãrano Dushkruthihã Punyo Dur-Swapna NashanahaVeeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha

Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur BayãpahahaChathurasro Gabheerãthma Ivdhisho Vyãdhsho Dhisaha 100

Anãthir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro RuchirãngadhahaJanano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Parãkramaha

Adãra Nilayo Dhãthã Pushpa Hãsa Prajã-GarahaUrdhvaga Satpatã Chãra Prãnadha Pranava Pranaha

Pramãnam Prãna Nilaya Prãnabrut Prãna JivanahaTatvam Tatva Videkãtma Janma Mrutyu Jarãthigaha

Bhoorbhuva Svastha-Srusthãra Savita PrapitãmahahaYogño Yagñapatir Yajva Yagnãngo Yagna Vãhanaha

Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña SãdhanahaYagnãndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannãdha Evacha

Atmayoni Svayam Jãto Vaikhãna SãmagãyanahaDevaki Nandhana Shruastã Kshideesha Pãpa Nãshanaha

Sanghabrun Nandagi Chakri Shãrnga Dhanva Gadhã DharahaRathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanãyudhaha

Sarva Prharanãyudha Om Nama Ithi

Vana Mali Gadhi Shãrngi Shangi Chakri ChanandhagiShreeman Narayano Vishnur Vãsudeva Abhirakshathu 108(Repeat Three Times)

Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya MahãtmanahaNãmnãm Sahasram Divyãnãm Asheshena Prakeertitham

Ya Idham Shrunuyã Nityam Yaschabhi ParikeertayéthNãshubam Prapnuyath Kimchit Somutréha-Cha-Manavaha

Vedhaantago Bhrãmana-Syãt Kshatriyo Vijayee BhavetVaishyo Dhana Samruta-Syãt Shoodhra Sukha-Mãvãpnuyat

Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi CharthmãpnuyathKãmã-Navapnuyat Kami Prajãrti Chãpnuyãt Prajãm

Bhaktimãn Ya Sathodhdãya Shuchi-SthagahamãnasahaSahasram Vãsudevasya Nãmnã-Metath Prakeertayedh 5

Yasha Prapnoti Vipulam Yãdhi Prãdhãnya-MevachaAchalãm Shriya Mãpnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam

Nabhayam Kvachitãpnoti Veeryam Tejascha VindhatiBhavat-Yarogo Dyutimãn Bala Roopa Gunãnvitaha

Rogãrto Muchyate Rogãth Baddho Muchyetha BhandhãnaãthBhayãn Muchyeta Bheethasthu Muchyetãpana Ãpataha

Durgãn-Yadhitharat-Yãshu Purusha PurushotamamStuvan Nãma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha

Vãsudevãshrayo Martyo Vãsudeva ParayanahaSarva Pãpa Vishuddhãtma Yãdhi Brahma Sanãthanam 10

Na Vãsudeva Bhaktãnã-Mashubham Vidhyate KvachithJanma Mrutyu Jarã Vyãdhi Bhayam Naivo Pajãyathe

Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti SamanvitahaYujyetãtma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi

Nakrodho Na Cha Mãtsaryam Na Lobho Nãshubhã PathihiBhavanthi Kruta Punyãnãm Bhaktãnam Purushottame

Dhyausa Chandhrãrka Nakshtrã Kamdhisho Bhoor MahodatihiVãsudevasya Veeryena Vidrutãni Mahãtmanaha

Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka RaakshasamJagathvasé Varthathétham Krushnasya Sasarãsaram 15

Indhriyãni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam DhrithihiVãsudevãtmakãn Yãhoohu Kshetram Kshetrangya Evacha

Sarvãkamãna Mãchãra Prathamam ParikalphithahaAchara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha

Rushay Pitharo Devo Mahabhootani DhatavahaJangamã Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam

Yogo Gyãnam Tadã Saankhyam Vidhya Shilpãdhi KarmachaVedha Shaastrãni Vigyãna Metat Sarvam Janãrdhanath

Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani YenekashahaTreen Lokan Vyãpata Bhootãtma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20

Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyãsena KeertidamPadéthya Ichchét Purusha Shréeya Prãpthum Sukhani Cha

Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu VãpuyayamBhajanthiye Pushkarãksham Nadheyãnti Parãbhavam

Nadheyanti Parãbhava Om Nam Iti

Arjuna UvachaPadma Patra Vishãlãksha Padmanãbha SurottamaBhaktãnãm Anuraktãnãm Trãtã Bhava Janãrdhana

Shree Bhagavan UvachaYo Maam Nãma Shahasrena Shtotu Michathi PãndavaSohamékena Slokena Stuta Evana SumshayahaSthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi

Vyãsa UvãchaVãsanaadh Vãsudevasya Vasitam BhuvanatrayamSarva Bhoota Nivasosi Vasudeva NamosthutheSri Vãsudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25

Parvat UvachaKenopayena Lakhuna Visnor Nãma SahasrakamPatyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho

Ishwara UvachaShreerãma Rãma Rãméthi Ramé Rãme ManoraméSahasra Nãma Thattulyam Rãma Nãma Varanané (Repeat This Verse Three Times)Shree Rãma Nama Varãnana Om Nama Ithi

Brahmo UvachaNamo Swananthãya Sahasra Murthayé Shasra Padakshi Siroru BãhaveSahasra Nãmne Purushãya Sãswate Sahasr Kodi Yugadãrine NamahaSahasra Kodi Yuga Dãrine Nam Om Nama Ithi

Sanjaya UvachaEtra Yogeshwara Krishno Yatra Pãrtho Dhanur DharahaTatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama

Shree Bhagavan UvachaAnanya Shinttha Yantomã Yejanã Paryu PãsatheTesham Nityabhiyuktãnãm Yogakshemam Vahãmyaham 30

Paritranaya Sadhunam Vinãshãya Cha DhushkrutãmDharma Samsathãpanãrthãya Sambhavãmi Yuge Yuge

Artã Vishannã Shithilãscha Bheethã Koreshu Cha Vyathishu VartamãnãhãSamkeertya Narãyana Shabta Mãtram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu

Kãyena Vãchã Manasendriyerva Budhyãtma Nãva Prakruté SwabhãvathKaromi Yadyat Sakalam Parasmai Narãyanãyetu Samarpayãmi.

 

Leave a Reply