Sri Ashtalakshmi Stotram

1.Aadi Lakshmi (Forever)

Sumanasa vanditha, sundari, madhavi, chandra-sahodhari,hemamai;
Munigana vanditha, mokshapradayani manjula bashani, vedasuthe
Pankajavasini, Devasupoojita sadguna varshini, shantiyute,
Jaya, Jaya,hey mudhusudhana kamini Aadi lakshmi Jaya palayamam.

2.Dhanya Lakshmi. (Vegetation)

Aikali kalmashanashini, kamini vaidhik Rupini, Vedamai,
Sherasumudra mangala Rupinimandranivasini, manthramathe,
Mangaladayani,Ambujavasini, Devaganashritha Padayuthe,
Jaya,Jaya,hey Mudhusudhana kamini dhanya lakshmi palayamam.

3.Dhairya Lakshmi

Jayavaravarshini,Vaishnaivi,Bhargavi mandraswarupini,manthramai,
Suragunapujitha,Shree shu phala prada ganyavikasini,shastramathe.
Bhava Bhaia harini,Papavimochini Sadhujanashritha Padayuthe,
Jaya,Jaya,Hey Madhusudana Kamini Dhairya Lakshmi, Jaya palayamam.

4. Gaja Lakshmi.(Destroyer of Evil)

Jaya,Jaya, Duragathi nashini,kamini sarva phala prada,shastramaye,
Radhgajhthurag padathi samavruth Parijana manditha Lokanuthe,
Hari Hara Brahma supugitha saveta tapanivarina,Padayuthe,
Jaya, Jaya, hey madhusudana kamini shree Gaja Lakshmi Palayamam.

5.Santana Lakshmi. (Offspring)

aI, gaja vahini,mohini, chakrani, Ragavivardhini, ganyamaye,
Gunagana varidhi,Lokahithaishini Saptasvara-maie ganayamathe,
Sakala Surasura deva munieshwara manava vanditha Padayuthe,
Jaya, Jaya hey madhusudana kamini santana Lakshmi Palayamam.

6.Vijaya Lakshmi. (Victory)

Jaya, kamalasini, Sadgathi dayani ganya vikasini, ganamai,
Anudina,marchitha kumkuma dusara bhushitha vasitha , nadyamathe.
Kanakadarastruthi vaibhava vanditha Shankara desika manyapadhe,
Jaya, Jaya hey madhusudana kamini Vijaya Lakshmi Palayamam.

7.Vidya Lakshmi. (Education)

Pranatha Sureshwari, Bharathi, Bhargavi shokavinashini, Rathnamai,
Manimaia bhushitha karnavibhushina shantisamavruth hasyamukhe,
Navanidhi, dayani,kalimala harini Kamyaphalaprada, hasyayuthe,
Jaya, Jaya, hey madhusudana kamini Vidya Lakshmi Palayamam.

8.Dhana Lakshmi (Wealth)

Dhimi,dhimi Dindimi, dindimi dindimi, Dandubhinada sampurnamae,
Ghuma,ghuma gungama, gunguma, gunguruha shanka ni nadasuvadyamathe,
Vivida, puraniyitihasya supujitha, vidik marg shrudharshyuthe,
Jaya, Jaya, hey mudhusudana kamini Shree Dhana Lakshmi Palayamam. Shubham.

Lalitha Sahasranamam

Srimatha Sri Maharajni Sri Math Simasaneshwari
Chidagni Kunda Sambootha Deva Karya Samudhyatha
Udyath Bhanu Sahasrabha Chadur Bahu Samanvidha
Ragha Swaroopa Pasadya Krodhakarankusojwala
Mano Rupeshu Kodanda Pancha than mathra sayaka
Nijaruna prabha poora majjath brahmanda mandala

Champakasoka – punnaga-sowgandhika-lasath kacha
Kuru vinda mani – sreni-kanath kotira manditha
Ashtami Chandra vibhraja – dhalika sthala shobhitha
Muka Chandra kalankabha mriganabhi viseshaka
Vadana smara mangalya griha thorana chillaka
Vakthra lakshmi –parivaha-chalan meenabha lochana

Nava champaka –pushpabha-nasa dhanda virajitha
Thara kanthi thiraskari nasabharana bhasura
Kadambha manjari kluptha karna poora manohara
Thadanga yugali bhootha thapanodupa mandala
Padma raga sila darsha paribhavika polabhu
Nava vidhruma bimbha sri nyakkari rathna chhadha

Shuddha vidyangurakara dwija pangthi dwayojjala
Karpoora Veedi Kamodha Samakarsha digandara
Nija Sallabha Madhurya Vinirbhardista Kacchabhi
Mandasmitha prabha poora majjat Kamesha manasa
Anakalidha Sadrushya Chibuka sri virajitha
Kamesha baddha mangalya sutra shobitha kandhara

Kankangadha Keyura Kamaniya Bujanvidha
Rathna graiveya chinthaka lola muktha phalanvitha
Kameswara prema rathna mani prathi pana sthani
Nabhyala vala Romali latha phala kucha dwayi
Lakshya Roma Latha Dharatha Samunneya Madhyama
Sthana bhara dalan Madhya patta bhandha valithraya

Arunaruna kausumba vasthra bhaswat kati thati
Rathna kinkinika ramya rasana dhama bhooshitha
Kamesha gnatha sowbhagya mardworu dwayanvitha
Manikhya mukuta kara janu dwaya virajitha
Indra kopa parikshiptha smarathunabha jangika
Kooda Gulpha Koorma prashta jayishnu prapadanvidha

Nakadhi dhithi samchanna namajjana thamoguna
Pada dwaya Prabha jala parakrutha saroruha
Sinchana mani manjira manditha sri pamambuja
Marali Mandha Gamana Maha Lavanya Sewadhi
Sarvaruna Anavadhyangi Srvabharana Bhooshita
Shivakameswarangastha Shiva Swadheena Vallabha

Summeru Madhya sringastha Sriman nagara nayika
Chinthamani grihanthastha Pancha brahmasana sthitha
Maha padma davi samstha Kadambha vana vasini
Sudha sagara madhyastha Kamakshi Kamadhayini
Devarshi Gana-sangatha-stuyamanathma-vaibhava
Bhandasura vadodyuktha shakthi sena samavitha

Sampathkari samarooda sindhoora vrija sevitha
Aswaroodadishidaswa kodi kodi biravrutha
Chakra raja ratha rooda sarvayudha parishkridha
Geya chakra ratha rooda manthrini pari sevitha
Giri chakra ratharooda dhanda natha puraskrutha
Jwalimalika ksiptha vanhi prakara madhyaka

Bhanda sainya vadodyuktha shakthi vikrama harshitha
Nithya parakamatopa nireekshana samutsuka
Banda puthra vadodyuktha bala vikrama nandhita
Manthrinyamba virachitha vishangavatha Doshitha
Vishuka prana harana varahi veeerya nandhitha
Kameshwara mukaloka kalpitha sri Ganeshwara

Mahaganesha nirbhinna vignayanthra praharshitha
Banda surendra nirmuktha sashtra prathyasthra varshani
Karanguli nakhothpanna narayana dasakrithi
Maha pasupathasthragni nirdagdhasura sainika
Kameshwarasthra nirdhagdha sabandasura sunyaka
Brhmopendra mahendradhi deva samsthutha vaibhava

Hara nethragni sandhagdha kama sanjeevanoushadhi
Sri vagbhave koodaiga swaroopa mukha pankaja
Kantatha kadi paryantha Madhya koodaiga swaroopini
Sakthi koodaiga thapanna Kadyatho bhaga dharini
Moola manthrathmikha Moola kooda thraya kalebhara
Kulamruthaika rasika Kula sanketha palini

Kulangana Kulanthastha Kaulini Kula yogini
Akula Samayanthastha Samayachara that para
Moladharaika nilaya Brhama Grandhi Vibhedini
Mani poorantharudhitha Vishnu grandhi vibedhini
Agna chakarantharalastha Rudra grandhi vibhedini
Sahararambhujarooda Sudha sarabhi varshini

Thadillatha samaruchya Shad chakropari samshitha
Maha ssakthya Kundalini Bisa thanthu thaniyasi
Bhavani Bhavana gamya Bhavarany kudariga
Bhadra priya Bhadra moorthy Bhaktha sowbhagya dhayini
Bhakthi priya Bhakthi gamya Bhakthi vasya Bhayapaha
Sambhavya Saradharadya Sarvani Sarmadhayini

Sankari Sreekari Sadhwi Sarat chandra nibhanana
Satho dhari Santhimathi Niradhara Niranjana
Nirlepa Nirmala Nithya Nirakara Nirakula
Nirguna Nishkala Santha Nishkama Niruppallava
Nithya muktha Nirvikara Nishprapancha Nirasraya

Nithya shuddha Nithya bhuddha Niravadhya Niranthara
Nishkarana Nishkalanka Nirupadhi Nireeswara
Neeraga Ragha madhani Nirmadha Madhanasini
Nischintha Nirahankara Nirmoha Mohanasini
Nirmama Mamatha hanthri Nishpapa Papa nashini
Nishkrodha Krodha–samani Nir Lobha Lobha nasini

Nissamsaya Samsayagni Nirbhava Bhava nasini
Nirvikalpa Nirabhadha Nirbhedha Bhedha nasini
Nirnasa Mrityu madhani Nishkriya Nishparigraha
Nisthula Neela chikura Nirapaya Nirathyaya
Dhurlabha Dhurgama Dhurga
Dhuka hanthri Sukha prada
Dushta doora Durachara samani Dosha varjitha

Sarvangna Saandra karuna Samanadhika varjitha
Sarva shakthi mayi Sarva mangala Sadgathi prada
Sarveshwari Sarva mayi
Sarva manthra swaroopini

Sarva yanthrathmika Sarva thanthra roopa Manonmani
Maaheswari Mahaa devi Maha lakshmi Mrida priya
Maha roopa Maha poojya Maha pathaka nasini
Maha maya Maha sathva Maha sakthi Maha rathi

Maha bhoga Mahaiswarya Maha veerya Maha bala
Maha bhudhi Maha sidhi Maha Yogeswareswari
Mahathanthra Mahamanthra Mahayanthra Mahasana

Maha yaga kramaradhya Maha bhairava poojitha
Maheswara Mahakalpa Maha thandava sakshini
Maha kamesha mahishi Maha tripura sundari

Chatustatyupacharadya Chathu sashti kala mayi
Maha Chathusashti kodi yogini gana sevitha
Manu Vidya Chandra Vidya Chandra mandala Madhyaga
Charu Roopa Charu Hasa Charu Chandra Kaladhara
Charachara Jagannatha Chakra Raja Nikethana

Parvathi Padma nayana Padma raga samaprabha
Pancha prethasana seena Pancha brahma swaroopini
Chinmayi Paramananda Vignana Gana Roopini
Dhyana Dhyathru dhyeya roopa Dharmadhrama vivarjitha
Viswa roopa Jagarini Swapanthi Thaijasathmika

Suptha Prangnathmika Thurya Sarvavastha vivarjitha
Srishti karthri Brahma roopa Gopthri Govinda roopini
Samharini Rudhra roopa Thirodhana kari Eeswari
Sadashivaa Anugrahada Pancha krithya parayana
Bhanu mandala madhyastha Bhairavi Bhaga malini
Padmasana Bhagavathi Padmanabha sahodari
Unmesha Nimishotpanna Vipanna Bhuvanavali
Sahasra seersha vadana Saharakshi Sahasra path

Aabrahma keeda janani Varnashrama vidhayini
Nijangna roopa nigama Punyapunya phala pradha
Sruthi seemantha kula sindhoori kritha padabjha dhooliga
Sakalagama sandoha shukthi samputa maukthika
Purashartha pradha Poorna Bhogini Bhuvaneshwari
Ambika Anadhi nidhana Hari brahmendra sevitha

Naarayani Naada roopa Nama roopa vivarjitha
Hrim kari Harimathi Hrudya Heyopadeya varjitha
Raja rajarchitha Rakhini Ramya Rajeeva lochana
Ranjani Ramani Rasya Ranath kinkini mekhala
Ramaa Raakendu vadana Rathi roopa Rathi priya

Rakshaa kari Rakshasagni Raamaa Ramana lampata
Kaamya Kamakala roopa Kadambha kusuma priya
Kalyani Jagathi kandha Karuna rasa sagara
Kalavathi Kalaalapa Kaantha Kadambari priya
Varadha Vama nayana Vaaruni madha vihwala
Viswadhika Veda vedya Vindhyachala nivasini
Vidhatri Veda janani Vishnu maya Vilasini

Kshetra swaroopa Kshetresi Kshethra kshethragna palini
Kshaya vridhi nirmuktha Kshetra pala samarchitha
Vijaya Vimala Vandhya Vandharu jana vatsala
Vaag vadhini Vama kesi Vahni mandala vaasini
Bhakthi mat kalpa lathika Pasu pasa vimochani

Samhrutha sesha pashanda Sadachara pravarthika
Thapatryagni santhaptha samahladahna chandrika
Tharuni Thapasa aradhya Thanu Madhya Thamopaha
Chithi Thatpada lakshyartha Chidekara swaroopini
Swathmananda lavi bhootha brahmadyanantha santhathi

Paraa Prathyak chidi roopa Pasyanthi Para devatha
Madhyama Vaikhari roopa Bhaktha manasa hamsikha
Kameshwara prana nadi Kruthagna Kama poojitha
Srungara rasa sampoorna Jayaa Jalandhara sthitha
Odyana peeda nilaya Bindu mandala vaasini
Raho yoga kramaradhya Rahas tarpana tarpitha

Sadya prasadini Viswa sakshini Sakshi varjitha
Shadanga devatha yuktha Shadgunya paripooritha
Nithya klinna Nirupama Nirvanasukha dayini
Nithya Shodasika Roopa Sri Kandartha Sareerini
Prabhavathi Prabha roopa Prasiddha Parameshwari
Moola prakrithi Avyaktha Vyktha Avyaktha swaroopini
Vyapini Vividhakara Vidhya avidhya swaroopini
Maha kamesha nayana kumudahladha kaumudhi
Bhaktha hardha thamo bedha bhanu mat bhanu santhathi

Shivadhoothi Shivaradhya Shiva moorthi Shivangari
Shiva priya Shivapara Shishteshta Shishta poojitha
Aprameya Swaprakasha Mano vachama gochara
Chitsakthi Chethana roopa Jada shakthi Jadathmikha
Gayathri Vyahruthi Sandhya Dwija brinda nishewitha

Tatwasana Tat Twam Ayee Pancha kosandara sthitha
Nissema mahima Nithya youawana Madha shalini
Madha goornitha rakthakshi Madha patala khandaboo

Chandana drava dhigdhangi Champeya kusuma priya
Kusala Komalakara Kuru kulla Kuleshwari
Kula kundalaya Kaula marga that para sevitha
Kumara gana nadambha
Thushti Pushti Mathi Dhrithi
Santhi Swasthimathi Kanthi Nandhini Vigna nasini

Tejowathi Trinayana Lolakshi-Kamaroopini
Malini Hamsini Matha Malayachala vasini
Sumukhi Nalini Subru Shobhana Sura Nayika
Kala kanti Kanthi mathi Kshobhini Sukshma Roopini

Vajreshwari Vamadevi Vayovastha vivarjitha
Sidheswari Sidha vidya Sidha matha Yasawini
Vishudhichakra Nilaya Aarakthavarni Trilochana
Khadwangadhi prakarana Vadanaika samavidha
Payasanna priya Twakstha Pasu loka Bhayamkari
Amruthathi maha sakthi samvrutha Dakineeswari

Anahathabja nilaya Syamabha Vadanadwaya
Dhamshtrojwala Aksha maladhi dhara Rudhira samsthida
Kala rathryadhi Shakthi youga vrudha Sniggdowdhana priya

Maha veerendra varadha Rakinyambha swaroopini
Mani poorabja nilaya Vadana thraya samyudha
Vajradhikayudhopetha Damaryadhibhi ravrutha
Raktha varna Mamsa nishta Gudanna preetha manasa

Samastha bhaktha sukhadha Lakinyambha swaroopini
Swadhishtanambujagatha Chathur vakthra manohara
Sulayudha sampanna Peetha varna Adhi garvitha

Medho nishta Madhu preetha Bhandinyadhi samanvidha
Dhadyanna saktha hridhaya Kakini roopa dharini
Mooladrambujarooda Pancha vakthra Sthithi samsthitha
Ankusathi praharana Varadadhi nishevitha
Mudgou danasaktha chittha Sakinyambha swaroopini

Agna chakrabja nilaya Shukla varna Shadanana
Majja samstha Hamsavathi mukhya shakthi samanvitha
Hardrannaika rasika Hakini roopa dharini
Sahasra dhala padhmastha Sarva varnopi shobitha
Sarvayudha dhara Shukla samsthitha Sarvathomukhi
Sarvou dhana preetha chittha Yakinyambha swaroopini

Swaha Swadha Amathi Medha Sruthi Smrithi Anuthama
Punya keerthi Punya labhya Punya sravana keerthana
Pulomajarchidha Bandha mochini Barbharalaka

Vimarsa roopini Vidhya Viyadhadhi jagat prasu
Sarva vyadhi prasamani Sarva mrutyu nivarini
Agraganya Achintya roopa Kali kalmasha nasini
Kathyayini Kala hanthri Kamalaksha nishevitha
Thamboola pooritha mukhi Dhadimi kusuma prabha

Mrgakshi Mohini Mukhya Mridani Mithra roopini
Nithya Truptha Bhaktha Nidhi Niyanthri Nikhileswari
Maitryadhi vasana Labhya Maha pralaya sakshini
Para Shakthi Para Nishta Prgnana Gana Roopini

Madhvi pana lasaa Matha Mathruka Varna roopini
Maha Kailasa nilaya Mrinala mrudhu dhorllatha
Mahaneeya Dhaya moorthi Maha samrajya shalini
Atma vidhya Maha Vidhya Srividhya Kama sevitha
Sri Shodasakshari vidhya Trikoota Kama Kotika

Kataksha kimkari bhootha kamala koti sevitha
Shira sthitha Chandra nibha Bhalastha Indra Dhanu Prabha
Hridayastha Ravi pragya Tri konanthara deepika
Dakshayani Dhithya hanthri Daksha yagna vinasini
Dharandholitha deergakshi Dharahasojwalanmukhi
Guru Moorthi Guna nidhi Gomatha Guhajanma bhoo

Deveshi Dhanda neethistha Dhaharakasa roopini
Prathi panmukhya rakantha thidhi mandala poojitha
Kalathmika Kala nadha Kavya labha vimodhini
Sachamara Rama vani Savya dhakshina sevitha Adishakthi
Ameya Atma Parama Pavana krithi
Aneka koti Bramanda janani Divya Vigraha
Klim karee Kevalaa Guhya Kaivalya Padha dhayini
Tripura Trijagat vandhya Trimurthi Tri daseswari

Tryakshya Divya Gandhadya Sindhura thila kanchidha
Uma Sailendra Thanaya Gowri Gandharwa Sevitha
Viswa Grabha Swarna Garbha Avaradha Vagadeeswaree
Dhyanagamya Aparichedya Gnadha Gnana Vigraha
Sarva Vedhantha Samvedya Satyananda Swaroopini
Lopa mudrarchitha Leela kluptha brahmanda mandala
Adurshya Drusya rahitha Vignathree Vedhya varjitha

Yogini Yogadha Yogya Yogananda Yugandhara
Iccha shakthi-Gnana shakthi-Kriya Shakthi Swaroopini
Sarvaadhara Suprathishta Sada Sadroopa Dharini
Ashta moorthy Aja jethree Loka yathra vidahyini
Ekakini Bhooma roopa Nirdwaitha Dwaitha varjitha
Annadha Vasudha Vriddha Brhmatmykya Swaroopini

Brihathi Brahmani Brahmi Brahmananda Bali priya
Bhasha roopa Brihat sena Bhavabhava vivarjitha
Sukharadhya Shubhakaree Shobhana sulabha gathi
Raja Rajeswari Rajya Dhayini Rajya vallabha
Rajat krupa Raja peetha nivesitha nijasritha
Rajya lakshmi Kosa natha Chathuranga baleswai

Samrajya Dhayini Sathya Sandha Sagara Mekhala
Deekshitha Dhaitya Shamani Sarva loka vasam kari
Sarvartha Dhatri Savithri Sachidananda Roopini
Desa kala parischinna Sarvaga Sarva mohini

Saraswathi Sasthra mayi Guhamba Guhya roopini
Sarvo padhi vinirmuktha Sada Shiva pathi vritha
Sampradhayeshwari Sadhu Ee Guru mandala roopini
Kulotheerna Bhagaradhya Maya Madhumathi Mahee
Ganamba Guhyakaradhya Komalangi Guru Priya
Swathanthra Sarwa thanthresi Dakshina Moorthi Roopini

Sanakadhi Samaradhya Siva Gnana Pradhayini
Chid kala Ananda Kalika Prema roopa Priyamkaree
Nama parayana preetha Nandhi Vidhya Nateshwaree
Mithya Jagat athishtana Mukthida Mukthi roopini
Lasya priya Laya karee Lajja Rambha adhi vandhitha
Bhava dhava sudha vrishti Paparanya dhavanala
Daurbhagya thoolavathoola Jaradwanthara viprabha
Bhagyabdhi chandrika Bhaktha Chitta Keki Ganagana

Roga parvatha Dhambola Mrutyu Dharu Kudarika
Maheswaree Maha kali Maha grasa Mahasana
Aparna Chandika Chanda mundasura nishoodhini
Ksharaksharathmika Sarva lokesi Viswa Dharini
Thrivarga Dhathri Subhaga Thryambhaga Trigunathmika
Swargapavargadha Shuddha Japapushpa nibhakrithi
Ojovathi Dhyuthidhara Yagna roopa Priyavrudha
Dhuraradhya Dhuradharsha Patali kusuma priya
Mahathi Meru nilaya Mandhara kusuma priya

Veeraradhya Virad Roopa Viraja Viswathomukhi
Prathyg roopa Parakasa Pranadha Prana roopini
Marthanda Bhairavaradhya Manthrini nyashtha rajyadhoo
Tripuresi Jayatsena Nistrai gunya Parapara
Satya gnananda roopa Samarasya parayana
Kapardhini Kalamala Kamadhukh Kama roopini
Kala nidhi Kavya kala Rasagna Rasa sevadhi

Pushta Purathana Poojya Pushkara Pushkarekshana
Paramjyothi Param dhama Paramanu Parath para
Pasa Hastha Pasa Hanthri Para manthra Vibhedini
Moortha Amoortha Anithya thriptha Muni manasa hamsika
Satya vritha Sathya roopa Sarvantharyamini Sathee
Brahmani Brahmaa Janani Bahu roopa Budharchitha
Prasavithri Prachanda Aagna Prathishta Prakata Krithi
Praneshwari Prana Dhatri Panchast Peeta Roopini
Vishungala Vivikthastha Veera matha Viyat prasoo

Mukundaa Mukthi Nilaya Moola Vigraha Roopini
Bavagna Bhava rokagni Bhava Chakra Pravarthani
Chanda sara Sasthra sara Manthra sara Thalodharee
Udara keerthi Uddhhama vaibhava Varna roopini
Janma mrutyu jara thaptha Jana Vishranthi dhayini
Sarvopanisha dhudh gushta Shantyathheetha kalathmika

Gambheera Gagananthastha Garvitha Gana lolupa
Kalpana rahitha Kashta Akantha Kanthatha vigraha
Karya karana nirmuktha Kama keli tharangitha
Kanath kanaka thadanga Leela vigraha dharini
Ajha Kshaya nirmuktha Gubdha Ksipra prasadhini
Anthar mukha samaradhya Bahir mukha sudurlabha

Thrayee Trivarga nilaya Thristha Tripura malini
Niramaya Niralamba Swatma rama Sudha sruthi
Samsara panga nirmagna samuddharana panditha
Yagna priya Yagna karthree Yajamana swaroopini
Dharma dhara Dhanadyaksha Dhanadhanya vivardhani

Vipra priya Vipra roopa Viswa brhamana karini
Viswa grasa Vidhrumabha Vaishnavi Vishnu roopini
Ayoni Yoni nilaya Kootastha Kula roopini
Veera goshti priya Veera Naish karmya Nadha roopini
Vignana kalana Kalya Vidhagdha Baindavasana
Tathwadhika Tatwa mayee Tatwa Martha Swaroopini

Sama gana priya Soumya Sada Shiva kutumbini
Savyapa savya margastha Sarva apadvi nivarini
Swastha Swabhava madura Dheera Dheera samarchida
Chaithnyarkya samaradhya Chaitanya kusuma priya
Saddothitha Sadha thushta Tharunadithya patala
Dakshina Daksinaradhya Dharasmera mukhambuja

Kaulini kevala Anargya kaivalya pada dhayini
Stotra priya Sthuthi mathi Sthuthi samsthutha vaibhava
Manaswaini Manavathi Mahesi Mangala kruthi
Viswa Matha Jagat Dhathri Visalakshi Viragini
Pragalbha Paramodhara Paramodha Manomayi
Vyoma kesi Vimanastha Vajrini Vamakeshwaree

Pancha yagna priya Pancha pretha manchadhi sayini
Panchami Pancha bhoothesi Pancha sankhyopacharini
Saswathi Saswathaiswarya Sarmadha Sambhu mohini
Dhara Dharasutha Dhanya Dharmini Dharma vardhini
Loka theetha Guna theetha Sarvatheetha Samathmika
Bhandhooka kusuma prakhya Bala Leela Vinodhini
Sumangali Sukha kari Suveshadya Suvasini
Suvasinyarchana preetha AAshobhana Shuddha manasa

Bindhu tharpana santhushta Poorvaja Tripurambika
Dasa mudhra samaradhya Thrpura sree vasankari
Gnana mudhra Gnana gamya Gnana gneya swaroopini
Yoni mudhra Trikhandesi Triguna AmbaTrikonaga
Anaga Adbutha charithra Vanchithartha pradayini
Abhyasathisaya gnatha Shaddwatheetha roopini

Avyaja karuna moorhy Agnana dwantha deepika
Abala gopa vidhitha Sarvan Ullangya Sasana
Sri Chakra raja nilaya Sri Math Thripura Sundari
Sri Shivaa Shiva Shakthaikya Roopini Lalithambika
Evam Srilalita devya Namnam Sahasrakam Jaguh

Vishnu Sahasranamam

Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam ChathurbhujamPrasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé

Vyasam Vashita Naptharam Shakte PoutramakalmashamParasharathmajam Vandé Shukathãthum Thaponidhim

Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya VishanavéNamovai Brahmanidhayé Vãsishtaya Namonamaha

Avikãraya Shuddhãya Nithyãya ParamathmanéSadhaika Roopa Roopaya Vishnavé Sarvajishnavé

Yasya Smarana Mathréna Janma Samsara BandhanãthVimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha VishanvéOm Namo Vishnavé Praba Vishnavé. 5

Shree Vaisham Pãyana UvachaShruthvã Dharmãna Séshéna Pãvananicha SarvashahaYudhishtara Shanthanavam Punarévãbya Bashatha

Yudhishtira UvachaKimékam Daivatham Loke Kim Vápyekam ParãyanamSthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Mãnavã Shubam

Go Dharma Sarva Dharmãnam Bhavatha Paramo MathahaKim Japan Muchyathé Janthur Janma Samsãra Bandhanãth

Shree Bheeshmã UvachaJagath Prabhum Deva Devam Antham PurushothamamSthuvan Nãma Sahasréna Purusha Saththo Thithaha

Thameva Chãr Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha MavyayamDhayãyan Sthuvan Namasyamsha Yajamãnas Thamevacha 10

Anãdhinidhanam Vishnum Sarva LokamahesvaramLokãdhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukkã Thigo Bhavéth

Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokãnãm KeerthivardhanamLokanãtham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam

Esha Mé Sarvadharmãnãm Dharmodhi Kathamo MathahaYath Bhakthyã Pundari Kãksham Sthavai Rar-Chén Nara Ssatha

Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath ThapahaParamam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parãyanam

Pavithrãm Pavithram Yo Mangalãnãncha MangalamDaivatham Dévathãnãncha Bhoothãnãm Yovyaya Pithã 15

Yatha Sarvãni Bhoothãni Bhavanthyãdhi YugãgaméYasmimscha Pralayam Yãnthi Punaréva Yugakshayé

Thasya Loka Pradhãnasya Jagan-Nãdhasya BhoopathéVishnor Nama Sahasrm Mé Srunu Pãpa Bhayãpaham

Yãni Nãmãni Gounãni Vikyãthãni MahãthmanahaRushibhi Parigeerthãni Thãni Vakshãyãmi Bhoothayé

Rushirnãmnãm Sahasrasya Védhavyãso MahãmunihiChchando-Nushtup Thadha Dhévo Bhaghavãn Dhévagee-Suthaha

Amruthãm Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhévaki NandhanahaThrisãmã Hrudhayam Thasya Shãnthyarthé Viniyujyathe 20

Vishnum Jishnum Mahãvishnum Prabhavishum MahéswaramAnaika Roopa Dhaithyãntham Namãmi Purushoth-Thamam

Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranãma Sthothra MahãmanthrasyaSri Vedhavyaso Bhagavan RishihiAnushtup Ch-ChandahaSri Mahavishnu Paramãthmã Sirmãn Narãyano DévathãAmruthãm Shoothbavo Bãnurithi BeejamDévakee Nandhan Srashtéthi SakthihiUthbava Kshobhano Déva Ithi Paramo ManthrahaShankbhruth Nandhkee Chakreethi KeelakamShãrngadhanva Gadhãdhara IthyasthramRadhãngapãni Rakshobhya Ithi NéthramThrisãma Sãmaka Sãméthi KavachamAanandam Parbrahméthi YonihiRudhu Sudharsank Kaala Ithi DhigbandhahaSri Viswaroopa Ithi Dhyãnam

Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Japé Viniyogaha

Dhyãnam

Ksheerodhanvath Pradhésé Susi Mani Vilasath Saikathe MouthikãnãmMalãk Lupthãsanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha

Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha VarshaihiAnandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha NéthréKarnãvasã Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi

Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-DhaithyaihiChitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami

Shaanthãkãram Bhujagasayanam Padhmanabham SurésamVishwãdhãram Gaganasadhrusham Mégavarnam Subhangam

Lakshmi Kãntham Kamalanayanam Yogihrudhyãna GamyamVandhé Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham

Megha Shyamam Peetha Kausheya VchamShree Vatsangam Kausthubho BhasithangamPunyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo BrutheAneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave

Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi RuheshanamShara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasã Chathurbhujam 5

Chayayam Parijathasya Héma Simhasano ParihiAasina Mam-Bhutha-Shyãma-Mãyadaksha Malankrutham

Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha VakshasamRukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye

Om

Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath PrabhuhuBhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha

Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama GathihiAvya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo Évacha

Yogo Yoga Vitham Nétha Prdhãna PurusheshwarahaNarasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha

Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira VyahayahaSambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha

Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho MahasvanahaAnadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5

Appréyo Rishi Keshah Padmnabho Mara PrabhuhuVisha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha

Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr DhanahaPrabhuth Shrikuthãma Pavithrm Manglam Param

Eashana Prãnadha Prano Jyeshta Shreshta Praja PathihiHiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha

Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma KramahaAnuththamo Durãdarsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan

Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha PrajabhvahaAhath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10

Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru ChithahaVrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha

Vasur Vasumanas Sathya Samãthmã Sammitha-SamahaAmoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi

Rudro Bahushira Babrur Viswayoni SuchichrvahaAmrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha

Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno JanardhanahaVedo Veda Vidhav Yango Vedãngo Vedvith Kavihi

Lokã Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha KruthahaChathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15

Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha ThijahaAnako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu

Upendro Vamaha Pramshur Amogash ShsirurjithahaAtheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha

Védyo Vaidyas-Sadã-Yogi Veeraha Madhavo MadhuhuAtheendriyo Mahãmãyo Mahothsaho Mahabalaha

Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir MahathyuthihiAnir Deshya Vabhu Shreema-Naméyathmã Mahã-Thri-Dhruk

Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham GathihiAniruddas Surananndo Govindo Gvindãm Pathihi 20

Marichir Thamano Hamsas Superno PujagothamahaHiranya Nabhas Suthapã Padmanabha Prajapthihi

Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhãtha Sandhimãm-StirahaAjo Durmarshanas-Shãsthã Vishruthãtmã Surarihã

Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya ParakramahaNimisho Nimishas Sragvi Vãchaspathi Rutharathee

Agraneer Gramanee Shreeman Nyãyo Néthã SameeranahaSahasra Murthã Vishvãtmã Sahas-Rãkshas-Sahasrapath

Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra MardhanahaAhas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25

Suprasada Prasanãthma Vishwasruk Vishvabhuk VibhuhuSathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha

Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-ChuchihiSiddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha

Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho DharahaVarthano Varthamãnaksha Vivikta Shruth Sagaraha

Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo VasuhuNaikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha

Ojas-Théjo Dhyuuthidhara Prakãshatmã PratãpanahaRuddhas Spashtã-Ksharo Manthra-Chandrãmshur Bhaskarathdhyuthihi 30

Amruthãm Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu SureshwarahaAushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parãkramaha

Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pãvano NalahaKamahã Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu

Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo MahasanahaAthrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith

Ishto Vishishta Thistéshta Shikandi Nahursho VrushahaKrodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha

Achyutha Prathitha Pranaha Prãnatho VasuvanujahaApãm-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35

Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau VãhanahaVaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha

Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir JanéswarahaAnukoola Shathãvartha Padmi Padma Nibhekshanaha

Padmanabho Ravindaksha Padmagarba SharirabruthMaharthrir Ruthro Vruthathma Mahãksho Garudadvajaha

Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir HarhiSarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivãn Samithanjayaha

Viksharo Rohitho Margo Héthur Damodara SahahaMaheetharo Mahãbhogo Vegavãnami Thashanaha 40

Uthbhava Shobhano Déva Shreegarba ParmeshvarahaKaranam Kãranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha

Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando DruvahaPararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha

Ramo Virãmo Viratho Margo Neyo Nayo NayahaVeera Shakthimathãm Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha

Vaikunta Purusha Prãna Prãnadha Pranava PrathuhuHiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha

Ruthu Sudarshana Kala Parameshti ParikrahahaUgra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45

Vishthãra Sthãvaras-Sthãnu Pramãnam Beejama VyayamArtho Nartho Mahakosho Mahãbhogo Mahadhanaha

Anirvinna Sthãvishtobua Dharmayubo MahãmakahaNakshathra Némir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha

Yagña Ejyo Mahéjyascha Krathu Sathram SathãngkadhihiSarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam

Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada SuhruthManoharo Jithakrodho Virabãhur Vithãranaha

Swãpna Swavasho Vyãpi Naikathma Naik KarmakruthVatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50

Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara MaksharamAvignatha Sahasramshur Vidhãta Krutha Lakshanaha

Gapasthinémi Sathvastha Simho Bhootha MaheswarahaAadi Dévo Mahãdévo Dévésho Devabruthguruhu

Uththaro Gopathir Gopthã Gnãnkamya PurãthanahaSharira Bhoothabruth Bhokthã Kapindro Purdakshinaha

Somabo Mrudhapa Soma Purjith PurshothamaVinayo Jaya Sathyando Dãrshaha Sathvatham Pathihi

Jeevo Vinayithã-Sakshi Mukundo Mita VikramahaAmbonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55

Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah PramodhanahaAnando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha

Maharshi Kapila Acharya Kritagño Metini PathihiTripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu

Mãha Varãho Govinda Sushenah Kanakã-NgadhiGhuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadhãdhãraha

Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-ChuthahaVaruno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanãha

Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee HalaayudhahaAadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60

Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo DhravinapradhahaDivas-Sprug Sarva-Drug-Vyãso Vachaspathi-Rayonijaha

Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam BhishakuSanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam

Shubaangah Shaantidha Srashtã Kumudhah KuvaleshayahaGohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha

Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-KrucchivahaSreevatsa-Vakshã Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha

Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-VanahaSridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65

Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir GaneshwarahaVichitaatma Vidhéyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha

Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-SthirahaBhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha

Archishmã-Narchita Kumbho Vishudhaatma VishodhanahaAniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha

Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora JaneshwarahaTrilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi

Kama Deva Kamapala Kamee Kantha KrutaagamhaAnirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70

Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma VivardhanahaBrahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha

Mahakramo Mahakarmã Mahãtejã MahoragahaMaha-Krathur Mahãyajva Mahayagno Maha Havihi

Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-PriyahaPurna Purayithã Punya Punya Keerti Ranamayaha

Manojavas Theerthagaro Vasurédhã VasupradhahaVasupradho Vãsudevo Vasur Vasumanã-Havihi

Satgati Sathkriti Satta Satbooti SatparayanahaShoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75

Bhootãvaso Vãsudevo Sarvãsu Nilayo NalahaDarphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dhãparãjitaha

Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-AmoortimanAneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha

Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-MamLokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha

Suvarnavarno Hemaango Varãngash Santha NangathiVeeraha Visham Shoonyo Drutãshee Rachalas Chalaha

Amãni Mãndho Manyo Lokswami TrilokdhrukSumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dharã-Dharaha 80

Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudãm VarahaPragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadhã-Grajaha

Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur GathihiChatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapãt

Samãvarto Nivruttãtma Durjayo DuradikramahaDhurilabo Durgamo Durgo Durãvãso Durãrihã

Shubaango Lokasãranga Sthuthantus Tantu VardhanahaIndra Karma Mahãkarmã Krutakarmã Krutãgamaha

Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha SulochanahaArko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85

Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara ShwarahaMahãhrudho Mahãkartho Mahãbhootho Mahãnidhihi

Kumudha Kundhara Kundha Parjanya Pãvano NilahaAmrutãsho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha

Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit ShatrutãpanahaNyakrodho Dumbaro Chwaththas Chãnuraan-Dhranishoo Dhanaha

Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta VahanahaAmoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut BhayanãshanahaAnur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-MahãnAdhruta Svadruta Svãsya Prãgvamso Vamsa-Vardhanaha 90

Bhãrabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-KãmadhahaAshrama Shramana Kshãma Suparno Vãyu Vãhanaha

Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayitã DamahaAparãjita Sarvashaho Niyanthã Niyamo Yamaha

Satvavaãn Sãtvika Satyã Satyã Dharma PãrayanahaAbhipr Ãya Priyãr Horha Priyakrit Preetivardhanaha

Vihayã Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug VibhuhuRavir Virochana Surya Savithã Ravi-Lochanaha

Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho NaikajhograjahaAnirvirna Sadhãmasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95

Sanãt Sanãt-Anamah Kapila KapiravyahaSvastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha

Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha ShasanahaShabdhãtika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha

Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminãm VarahaVidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha

Uttãrano Dushkruthihã Punyo Dur-Swapna NashanahaVeeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha

Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur BayãpahahaChathurasro Gabheerãthma Ivdhisho Vyãdhsho Dhisaha 100

Anãthir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro RuchirãngadhahaJanano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Parãkramaha

Adãra Nilayo Dhãthã Pushpa Hãsa Prajã-GarahaUrdhvaga Satpatã Chãra Prãnadha Pranava Pranaha

Pramãnam Prãna Nilaya Prãnabrut Prãna JivanahaTatvam Tatva Videkãtma Janma Mrutyu Jarãthigaha

Bhoorbhuva Svastha-Srusthãra Savita PrapitãmahahaYogño Yagñapatir Yajva Yagnãngo Yagna Vãhanaha

Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña SãdhanahaYagnãndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannãdha Evacha

Atmayoni Svayam Jãto Vaikhãna SãmagãyanahaDevaki Nandhana Shruastã Kshideesha Pãpa Nãshanaha

Sanghabrun Nandagi Chakri Shãrnga Dhanva Gadhã DharahaRathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanãyudhaha

Sarva Prharanãyudha Om Nama Ithi

Vana Mali Gadhi Shãrngi Shangi Chakri ChanandhagiShreeman Narayano Vishnur Vãsudeva Abhirakshathu 108(Repeat Three Times)

Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya MahãtmanahaNãmnãm Sahasram Divyãnãm Asheshena Prakeertitham

Ya Idham Shrunuyã Nityam Yaschabhi ParikeertayéthNãshubam Prapnuyath Kimchit Somutréha-Cha-Manavaha

Vedhaantago Bhrãmana-Syãt Kshatriyo Vijayee BhavetVaishyo Dhana Samruta-Syãt Shoodhra Sukha-Mãvãpnuyat

Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi CharthmãpnuyathKãmã-Navapnuyat Kami Prajãrti Chãpnuyãt Prajãm

Bhaktimãn Ya Sathodhdãya Shuchi-SthagahamãnasahaSahasram Vãsudevasya Nãmnã-Metath Prakeertayedh 5

Yasha Prapnoti Vipulam Yãdhi Prãdhãnya-MevachaAchalãm Shriya Mãpnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam

Nabhayam Kvachitãpnoti Veeryam Tejascha VindhatiBhavat-Yarogo Dyutimãn Bala Roopa Gunãnvitaha

Rogãrto Muchyate Rogãth Baddho Muchyetha BhandhãnaãthBhayãn Muchyeta Bheethasthu Muchyetãpana Ãpataha

Durgãn-Yadhitharat-Yãshu Purusha PurushotamamStuvan Nãma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha

Vãsudevãshrayo Martyo Vãsudeva ParayanahaSarva Pãpa Vishuddhãtma Yãdhi Brahma Sanãthanam 10

Na Vãsudeva Bhaktãnã-Mashubham Vidhyate KvachithJanma Mrutyu Jarã Vyãdhi Bhayam Naivo Pajãyathe

Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti SamanvitahaYujyetãtma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi

Nakrodho Na Cha Mãtsaryam Na Lobho Nãshubhã PathihiBhavanthi Kruta Punyãnãm Bhaktãnam Purushottame

Dhyausa Chandhrãrka Nakshtrã Kamdhisho Bhoor MahodatihiVãsudevasya Veeryena Vidrutãni Mahãtmanaha

Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka RaakshasamJagathvasé Varthathétham Krushnasya Sasarãsaram 15

Indhriyãni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam DhrithihiVãsudevãtmakãn Yãhoohu Kshetram Kshetrangya Evacha

Sarvãkamãna Mãchãra Prathamam ParikalphithahaAchara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha

Rushay Pitharo Devo Mahabhootani DhatavahaJangamã Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam

Yogo Gyãnam Tadã Saankhyam Vidhya Shilpãdhi KarmachaVedha Shaastrãni Vigyãna Metat Sarvam Janãrdhanath

Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani YenekashahaTreen Lokan Vyãpata Bhootãtma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20

Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyãsena KeertidamPadéthya Ichchét Purusha Shréeya Prãpthum Sukhani Cha

Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu VãpuyayamBhajanthiye Pushkarãksham Nadheyãnti Parãbhavam

Nadheyanti Parãbhava Om Nam Iti

Arjuna UvachaPadma Patra Vishãlãksha Padmanãbha SurottamaBhaktãnãm Anuraktãnãm Trãtã Bhava Janãrdhana

Shree Bhagavan UvachaYo Maam Nãma Shahasrena Shtotu Michathi PãndavaSohamékena Slokena Stuta Evana SumshayahaSthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi

Vyãsa UvãchaVãsanaadh Vãsudevasya Vasitam BhuvanatrayamSarva Bhoota Nivasosi Vasudeva NamosthutheSri Vãsudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25

Parvat UvachaKenopayena Lakhuna Visnor Nãma SahasrakamPatyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho

Ishwara UvachaShreerãma Rãma Rãméthi Ramé Rãme ManoraméSahasra Nãma Thattulyam Rãma Nãma Varanané (Repeat This Verse Three Times)Shree Rãma Nama Varãnana Om Nama Ithi

Brahmo UvachaNamo Swananthãya Sahasra Murthayé Shasra Padakshi Siroru BãhaveSahasra Nãmne Purushãya Sãswate Sahasr Kodi Yugadãrine NamahaSahasra Kodi Yuga Dãrine Nam Om Nama Ithi

Sanjaya UvachaEtra Yogeshwara Krishno Yatra Pãrtho Dhanur DharahaTatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama

Shree Bhagavan UvachaAnanya Shinttha Yantomã Yejanã Paryu PãsatheTesham Nityabhiyuktãnãm Yogakshemam Vahãmyaham 30

Paritranaya Sadhunam Vinãshãya Cha DhushkrutãmDharma Samsathãpanãrthãya Sambhavãmi Yuge Yuge

Artã Vishannã Shithilãscha Bheethã Koreshu Cha Vyathishu VartamãnãhãSamkeertya Narãyana Shabta Mãtram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu

Kãyena Vãchã Manasendriyerva Budhyãtma Nãva Prakruté SwabhãvathKaromi Yadyat Sakalam Parasmai Narãyanãyetu Samarpayãmi.

 

Kanakadhara Stotram

1
Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi,
Bhringanga neva mukulabharanam thamalam,
Angikrithakhila vibhuthirapanga leela,
Mangalyadasthu mama mangala devathaya.

2
Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare,
Premathrapapranihithani gathagathani,
Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya,
Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya.

3
Ameelithaksha madhigamya mudha Mukundam
Anandakandamanimeshamananga thanthram,
Akekara stiththa kaninika pashma nethram,
Bhoothyai bhavenmama bhjangasayananganaya.

4
Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya,
Haravaleeva nari neela mayi vibhathi,
Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala,
Kalyanamavahathu me kamalalayaya

5
Kalambudhaalithorasi kaida bhare,
Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva,
Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy,
Badrani me dhisathu bhargava nandanaya

6
Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath,
Mangalyabhaji madhu madhini manamathena,
Mayyapadetha mathara meekshanardham,
Manthalasam cha makaralaya kanyakaya.

7
Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham,
Ananda hethu radhikam madhu vishwoapi,
Eshanna sheedhathu mayi kshanameekshanartham,
Indhivarodhara sahodharamidhiraya

8
Ishta visishtamathayopi yaya dhayardhra,
Dhrishtya thravishta papadam sulabham labhanthe,
Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam,
Pushtim krishishta mama pushkravishtaraya.

9
Dhadyaddhayanupavanopi dravinambhudaraam,
Asminna kinchina vihanga sisou vishanne,
Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram,
Narayana pranayinee nayanambhuvaha.

10
Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi,
Sakambhareethi sasi shekara vallebhethi,
Srishti sthithi pralaya kelishu samsthitha ya,
Thasyai namas thribhvanai ka guros tharunyai.

11
Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai,
Rathyai namosthu ramaneeya gunarnavayai,
Shakthyai namosthu satha pathra nikethanayai,
Pushtayi namosthu purushotthama vallabhayai.

12
Namosthu naleekha nibhananai,
Namosthu dhugdhogdhadhi janma bhoomayai,
Namosthu somamrutha sodharayai,
Namosthu narayana vallabhayai.

13
Namosthu hemambhuja peetikayai,
Namosthu bhoo mandala nayikayai,
Namosthu devathi dhaya prayai,
Namosthu Sarngayudha vallabhayai.

14
Namosthu devyai bhrugu nandanayai,
Namosthu vishnorurasi sthithayai,
Namosthu lakshmyai kamalalayai,
Namosthu dhamodhra vallabhayai.

15
Namosthu Kanthyai kamalekshanayai,
Namosthu bhoothyai bhuvanaprasoothyai,
Namosthu devadhibhir archithayai,
Namosthu nandhathmaja vallabhayai.

16
Sampath karaani sakalendriya nandanani,
Samrajya dhana vibhavani saroruhakshi,
Twad vandanani dhuritha haranodhythani,
Mamev matharanisam kalayanthu manye.

17
Yath Kadaksha samupasana vidhi,
Sevakasya sakalartha sapadha,
Santhanodhi vachananga manasai,
Twaam murari hridayeswareem bhaje

18
Sarasija nilaye saroja hasthe,
Dhavalathamamsuka gandha maya shobhe,
Bhagavathi hari vallabhe manogne,
Tribhuvana bhoothikari praseeda mahye

19
Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta,
Sarvahini vimala charu jalaapluthangim,
Prathar namami jagathaam janani masesha,
Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem.

20
Kamale Kamalaksha vallabhe twam,
Karuna poora tharingithaira pangai,
Avalokaya mamakinchananam,
Prathamam pathamakrithrimam dhyaya

21
Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham,
Thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam,
Gunadhika guruthara bhagya bhagina,
Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo

A Bird’s eye view of Sundara Kandam of Srimad Valmiki Ramayan

hanumanMrs. Mallika Ganesan’s notes made on the daily reading of the Sundara Kandam.

 

Acknowlegements:  Swami Tapasyanada (English translantion), Shri M.K. Venkatraman (Tamil translation)

 

Jambavan the bear awakens the dormant power lying within Hanuman and decides that Hanuman will cross the ocean to Lanka and search for Sita. Accordingly Hanuman embarks on this mission through the “aakash marg” or the skies which is the route followed by heavenly beings.

Chapter 1: The obstacles faced by Hanuman enroute to Lanka and how he overcomes it:

Mynaka a mount suddenly crops up from under the sea at the prompting of the sea god to offer Hanuman rest on his surface. Hanuman on being obstructed by a mountain on his way pushes with his chest and thrusts it aside from his path.

The Mynaka mountain marvels at the strength and determination of Hanuman to achieve his goal. He now appears in a human form atop the mount and respectfully offers Hanuman food from plants on the mount and requests him to rest on his peak. He explains that it is his duty to do so to the one who has embarked on a noble mission and he is also obliged to so because the Wind God who is the father of Hanuman, saved him from Lord Indra who was cutting the wings of the mountains.

In those days, mountains used to have wings and they could fly. In the process the rishis and sages meditating on the mountains were at a risk of falling off. So Lord Indra began to cut the wings of the mountains.

The wind God, Hanuman’s father rescued the Mynaka mountain and hid him under the sea. Therefore he is now available to serve Hanuman. Hanuman is in no mood to break his journey and he thanks Mynaka and moves on purposefully.

Lord Indra is watching the scene from his heavenly abode that Mynaka who escaped him earlier has now popped for a good cause, offering hospitality to Hanuman who is on a mission of Sri Rama.

Lord Indra assures Mynaka that he may no longer fear Indra and is free to take his position on land.

After Hanuman takes leave of the Mynaka Parvat, he soars in the sky with a purposeful mind, while the Devas from Heaven watch him with pride and reverence. They however, want to test his skills and so they ask Surasa, a snake to go and obstruct Hanuman. Even as he is speeding his way through the sky, Surasa in a mountain form appears before Hanuman and obstructs him, stating that he is her “food” for the day. Hanuman humbly states his background and his mission and tells her that he would fulfill her desire after completing his mission. Surasa is adamant and insists that he should enter her mouth. She then expands her mouth as if to devour Hanuman.  In turn Hanuman expands himself to double her size. They then compete with each other in expanding and enlarging their respective bodies.  In the end Hanuman tricks Surasa by reducing his size to thumb like, even as Surasa has expanded her mouth to a 100 yojanas (1yojana = 10 miles) He quickly enters her mouth in his thumb size form and slips out of her tongue in a moment and claims that he has fulfilled her wish. He then moves on.

Simhika an ogre(rakshas – feminine, large hideous beings) tries to pull Hanuman’s shadow. The monkey god starts feeling the weakness in energy because of being pulled. Soon he realizes that it is Simhika the Rakshashi who is waiting to devour him. She opens her mouth wide. Hanuman reduces his size and enters her mouth, tears her apart and moves on at full speed. Simhika falls dead. Brahma had given her a boon that she was to attain Mukti through Hanuman.

Slowly and finally Hanuman reaches the shores of Lanka. He is able to see from the top of the mountain, a beautiful place that is Lanka. He realizes that if he would appear in a huge form, he would be spotted by the rakhasas over there, and so he reduces to his normal size and gauges the city from atop the hill.

Chapter 2:  Entry into Lanka at Night-  Lanka ratri praveshavam.

Hanuman reaches the shores of Lanka and views the city from the mount Trikuta. It is well guarded by the rakshasas. The city itself is well planned and beautiful. It is a creation of Vishwakarma. It has broad roads and beautiful trees and flowers. Hanuman notices Lanka has big buildings and luxurious living.

Even as he views this, his mind is set on worrying about how to enter the city unnoticed, how to locate Sita. He wonders even if he does find Sita, how would the whole army reach this place? Only few like Sugreev, Angad, Bali and him could cross the ocean and reach here. Even as such thoughts cross his mind, he wonders how to get in. He decides that he would make himself the size of a cat and enter at night. Suddenly as if to help him, the moon shines bright and clear to lead him.

Chapter 3:  Confrontation with Lankini

Hanuman crosses over to Lanka and enters the city. Lankini a rakshasi is guarding the city. She stops Hanuman from going inside the city and asks him for the purpose. Hanuman says that he is only viewing the city. When she insists on knowing the real purpose and Hanuman does not give her a convincing answer, she addresses him as “monkey” and punches him and starts attacking him. The Monkey god punches her back but considering that she is a female he reduces the impact. But she falls flat on the ground. It is then that Lankini understands that the curse of Brahma has started taking effect. Brahma has said that the day a monkey would defeat you, know that it is time for Lanka’s destruction. She now humbly allows Hanuman to go inside Lanka and find Sita who is held captive by Ravana.

Chapter 4:  Hanuman’s Search in Lanka

Hanuman after defeating Lankini, enters Lanka instead of the through the gates, he jumps over the walls. He sees the beautiful city of Lanka, decorated in gemstone, well laid roads lined with trees. Birds of different hues, the rakshasis and rakhasas intoxicated with wine. The place was heavily guarded anticipating attacks after Sita was abducted and kept captive there. After a while, the monkey God spots atop a hill the palace of Ravana. It has steps lined with emeralds, pillars of gold and silver and engraved with gemstones. This is heavily guarded. Stealthily he manages to get into his bed room “ Anthapuram of Ravana”.

Chapter 5: Hanuman Seeing  Rakshasas and Rakshasis

Hanuman notices how the rakshas and rakshasis are enjoying themselves. Some of them are inebriated, some are decorating themselves. But alas he is unable to see Sita which makes him sad.

Chapter 6: Entering Ravana’s palace

Description of Ravana’s palace – the campus, the houses of Vibishan, Kumbakarana and other rakshasas., the beautification around the houses surrounded by peacocks and different birds, horses, elephants and chariots, gemstones studded stairs resembling Kubera’s palace.

Chapter  7: Hanuman Seeing the Pushpak Viman – Pushpak Viman Darshanam

Hanuman spots the Pushpak Vimana and marvels at its opulence

Chapter 8: Description of the Pushpak Viman- Pushpaka Viman Varnam

Hanuman traverses the Pushpak Viman. The pushpak vimana is an arial palace which can fly in any direction as per the whim of its occupant/owner. Ravana captured it after defeating Kubera. It was highly opulent, studded with gems and diamonds, gold and silver.

Chapter 9 : Anthpura Darshanam

Hanuman enters the bedrooms of Ravana’s palace. He finds many Rakshasis all huddled together and sleeping blissfully.

The noble minded Hanuman thought to himself after seeing the women in the heirloom of Ravana, how fortunate it would have been if Sita was with her husband Rama, even as the wives of Ravana are with him.Again he thought of Sita, endowed with noble qualities was wrongly abducted by Ravana, the powerful Lord of Lanka.

Chapter 10: Mandodari Darshanam

While looking about in the anthapuram Hanuman saw the mighty Ravana in an opulent cot, studded by gems, a bed fit to be in heaven, sleeping amidst the beauties. He goes on to see various women sleeping in different postures after an amorous night. Finally he spots in a separate bed, a very beautiful woman bedecked in jewels of pearls, diamonds and emeralds. Mistaking her to be Sita, Hanuman performs a monkey dance thinking he has actually found Sita. The woman was actually Mandodari, the wife of Ravana.

Chapter 11: Pan bhumi vijayam: Search in the banquet hall

For a moment, Hanuman gets excited that he had found Sita mistaking Mandodari for Sita. However immediately, he realizes that Sita, the chaste wife of Rama, upon separation from her beloved husband would not be sleeping blissfully. She would not be wearing ornaments, in fact she would not even consume water and would be rather pale. He then proceeds in search of Sita in the banqueting hall of Ravana’s palace. Again he finds the wives of Ravana sleeping tired while Ravana himself was sleeping exhausted after a night of intoxication and women. There was on the table laid meats of various animals and birds, fruits and nuts, a rich spread of meat gruel and other eatables. Seeing the wives of Ravana in a disheveled state and some half clothed, Hanuman feels a sense of guilt on prying into another’s wives.  He feels ashamed that he is intruding into the privacy of another man’s wife, even though he is an enemy. Later however he consoles himself that a woman can be found only among other women even as a member of one species can be found in their own group or herd only. So Hanuman does not regret his intrusion, remembering the greater cause of finding the noble Sita.

Chapter 12: Hanuman’s grief

Inspite of searching everywhere inside the arial edifice (Pushpak Viman) and its surrounding palaces, Hanuman could not trace Sita. Now he started getting into self defeating and negative thoughts. One negative thought led to another and he started feeling depressed. At this point he suddenly arouses himself and thinks “The way to prosperity is never through despair. To be free from despair is real happiness. Only one who never despairs can show interest and enthusiasm in any work. This sloka is considered as one of the navratna gems of sundarakanda, attributed to Mangal, Mars and the gem coral. So Hanuman continues with renewed vigour to search for Sita but in vain. He cannot yet find her anywhere. Again he gets absorbed in anxious thoughts.

Chapter 13: Hanuman in a mood of despair.

Hanuman is in a mood of despair. Again Hanuman gets desparate on not being able to locate Sita.  He visualizes the scene if he returns to Kishkindha without finding Sita, one after another might die of grief and despondency on his failed mission. He himself thinks in terms of committing suicide. Then again he resolves that till he finds Sita he shall search Lanka again and again. He then spots the Ashoka Vatika. Thinking that he has not yet searched in the Ashoka Vatika, he saluted the Gods and moves further. He then peps himself up and prays to Rama, Lakshmana, Rudra, Indra, Yama, Chandra and other celestial beings.

This is an important sloka and is one of the navratna’s of Sundara kanda. It is effective for the planet Budh – Mercury and is like an emerald. Finally Hanuman finds the pathways leading to the Ashoka grove and decides to reduce his size to a small animal, so as not to be spotted by the guards there.

Chapter 14: Search in the Ashoka Grove

With renewed vigour and enthusiasm, Hanuman enters the Ashoka Vaatika. Hanuman observes that the garden is full of Ashoka trees, simsupa trees and other flower trees like Champaka and other fragrant flowers. It was extremely beautiful and was full of different birds and animals such as deer running about. In the midst there was a river flowing which looked pristine. Hanuman himself had transformed himself to a very small size and moved about unnoticed in the Ashoka forest. He felt confident that Sita would certainly come to this grove as she was used to living in the forest. Thus thinking he hid himself behind the thick foliage of a simsupa tree and surveyed the place.

Chapter 15:  Discovery of Sita:  Sita Dharsanam

In the Ashoka grove, Hanuman finds a woman in soiled clothes and lean through fasting. She was surrounded by rakshasis. He goes on to describe the beauty of Sita devi and wonders how Rama could be living separate from Sita. Finally the son of the Wind God was full of joy on recognizing that this was Sita.

Chapter 16:  Sorrowing on account of Sita

When Hanuman saw that sita was sitting under the Ashoka tree like an ascetic, he could not help feel sorrow for her. A high born maiden such as Sita who grew up in palace and who is the beloved of Rama, sitting here alone, surrounded by fierce looking Rakshasis made his heart sorrowful. But now he was sure that this is indeed the Sita he had come in search of.

Chapter 17: Rakshashidarsanam – The Ugly Rakshasa Women

Hanuman, the son of the wind god, perched on the simsupa tree saw the monstrous and hideous looking rakshasis surrounding Sita. He noticed that, some of them had large ears, some with no ears, and some with huge nostrils on their forehead, some with horns etc. Amidst them, Sita shone like a bright moon, though with soiled clothes, unkempt hair and dust laden body. Hanuman felt deep sorrow on seeing her pining away for her husband the noble Rama. Hanuman was however delighted to have found Sita and shed tears of joy and mentally prostrated to Rama and Lakshman while still being perched on the simsupa tree hidden by the thick foliage.

Chapter 18: Ravanagamanam – The coming of Ravana

Ravana awakened by the Vedic chanting of some of the rakshasis in the morning was overcome with lust on thinking of Vaidehi*. He accompanied by a number of his wives went to Ashoka grove to persuade Janaki*.  As Ravana enters the Ashoka grove, Hanuman watches from behind the leaves of the simsupa tree, the imposing and towering personality of Ravana. Though he himself very strong, Hanuman felt a little agitated at the mighty and grandeur of Ravana. Ravana approaches Sita with lustful intentions.

*Different names of Sita.

Chapter 19: Tapasvini Varnanam – Description of ascetic Sita

Hanuman watches from the top of the simsupa tree, Ravana approaching Sita.  The young and blemish less princess of Videha shivered and covered her abdomen and breasts with her thighs and hands. She was dust laden and looked like a Lotus in a pond covered by mud which looked beautiful and ugly.  Various metaphors are used to describe Sita, who lived like an ascetic in Ashoka Grove. Ravana was approaching her with evil desire, which was to lead to his death in the end.

Chapter 20: Ravanavuyam –   Ravana’s proposal to Sita

To that chaste lady, sorrow stricken, austere and oppressed by fear, Ravana began to speak in sweet words persuading her to be his Queen. He offers her gratification such as ornaments, land, servants who will serve her and the place of a Queen above all his other wives. He ridicules Rama saying that he is a wanderer in the forest observing vows and one does not know whether he is alive. He further says that Rama cannot fight him in a battle and has disappeared.

Chapter 21: Ravanatiraskaranam – Sita turns down Ravana’s proposal

Hearing these offensive words of the Rakshas king, Sita was overwhelmed with sorrow and fear. But slowly began to give him a piece of advice. Being a chaste woman she took a blade of grass and put it between her and Ravana, indicating that as a chaste and devoted wife she would not address Ravana directly. She tells him that he should observe the rules of right conduct and should not address the wife of another man in this way. His conduct would bring about destruction of himself and his clan.

Sita says that she cannot be enticed by wealth or the status of a queen and that she should be allowed to join Rama, her husband.”You will soon be able to hear the twang of Rama’s bow”, she said.

Chapter 22 : Ravana’s Ultimatum

On hearing sita’s reply showing him the right course that the king should follow, Ravana is enraged. He again offers her all comforts and finally gives her an ultimatum that before the lapse of two months if she does not accept his proposal to be his wife, she would be chopped to pieces. He then orders the rakshasis of hideous shapes and sizes to threaten cajole or coax Sita into accepting Ravana’s offer or else the consequences would not be good. So saying Ravana walks away with his other mistresses to his palace.

Chapter 23 & 24: Rakshasis threatening Sita

As instructed by Ravana, the rakshasis surrounded Sita who was alone and helpless and turn by turn first advised her to accept Ravan as her husband and enjoy blissful life in Lanka and to forget Rama. If she failed to do so, they threatened to cut her and eat her up. Sita entreats to them that as a human being she can only be faithful to Rama. She quotes examples of various rishis and their wives who are together like Arundhati and Vashista, Rohini and Chandra, Lopamudra and Agastya. But the rakshasis do not heed her. They praise the glory of Ravana, his noble birth, his valour, his achievements and tell her that it is an honour to be his wife who would be looked after his many maids and dressed in the best ornaments and clothes. Finally the rakshasis of terrific form threaten Sita that if she does not heed them, she would be cut to pieces and served as breakfast to Ravana. Hearing all this, Sita alone and helpless breaks into tears, even as Hanuman sitting on the simsupa tree is watching from his perch all that is going on below him.

Chapter 25: Sita’s sorrow

Hearing the cruel words of the rakshasis, Sita wept bitterly. She was agitated by distressing thoughts and sank deep in sorrow. Though threatened by the rakshasis, she was still firm in her mind about preserving her chastity. She told the rakshasis that they might eat her if they wished but she would never submit to their demands.

Chapter 26: Sita tries to commit suicide.C

Continuing her sorrowful mood, her mind sinks to negativity and starts wondering why the brave Rama has not yet come to her rescue. Has Ravana deceptively killed Rama and Lakshmana, has Rama died of sorrow and gone to heaven, or has he become an ascetic. She also wonders why she is still alive, even after undergoing so much torment by the rakshasis and separation from her beloved Rama.

Is her heart of stone, that she could not even die? Such were the thoughts that occurred in her mind. She then philosophises that “great indeed are those learned men, who are above happiness and sorrow. They are unaffected by happiness or unhappiness. They have conquered their senses. They are great sages and she salutes them. This sloka in this chapter is one of the navaratnas, attributed to the planet Jupiter and the gem yellow sapphire. Ultimately she surrenders to her depressing thoughts of giving up her life.

Chapter 27: The Dream of Trijata

While the fierce Rakshasis continued to threaten her, a wise rakshashi named Trijata seeing the terrified Sita, admonished the rakshasis that they were unaware of the ill fate hovering over them by treating the princess of Mithila thus. Trijata goes on to narrate a dream that she had the previous night, which spelt doom for the rakshas kingdom and victory and release for Sita who joins her husband. She elaborates that she has a vision of Rama and Lakshmana dressed in white coming in an Arial vehicle. Rama reveals that he himself is Vishnu, the Lord of the world.  Sita joins them in the Ariel vehicle. On the other hand, Trijata sees in her dream Ravana, his head shaven fall down in dirt, riding asses and moving in the southern direction. She sees Lanka being burnt by a monkey who is an emissary of Rama. Thus she explains what she saw was an ill omen for the Rakshas kingdom and soon the sorrowing Sita would be rescued by Rama.

Chapter 28: Sita’s attempt to commit suicide

The happenings of the past few days of Ravana’s cruel intentions, the rakhasis’ threatening words brought about a feeling of helplessness in Sita and her sorrowful mind was submerged deep in depressive thoughts. Thus she felt no hope of being rescued from her imprisonment, she felt that she was very unfortunate to go through what she was undergoing, felt regret for her own thoughtless action of sending Rama and Lakshmana away.

Finally she thinks that her only recourse is to commit suicide. She wishes well for her husband, the noble Rama and prays that at least he should be safe and looked after by his mothers. Even as she goes close to the simsupa tree to hang herself, she suddenly starts getting some positive signals capable of giving her mental strength as the signs were traditionally noted as portents of good fortune.

Chapter 29: The happy omens.

Sita who was sorrow stricken suddenly realized positive omens such as her left eye was throbbing so also her beautiful left arm once held by Rama was throbbing so also her left thigh. Joy sprouted in the mind of Sita as she knew from past experiences that such signs indicated that happy events were about to occur. Freed from grief, Sita now shone like the rising moon in the bright fortnight.

Chapter 30: Hanuman resolves to comfort Sita

The heroic Hanuman sitting atop the simsupa tree in the form of a small sized monkey was carefully hearing the threatening words of the rakhsasis, the dream of Trijata and other happenings below him. Now Hanuman starts wondering how to comfort and pacify Sita and assure her that Rama would soon come to rescue her. If he speaks in a noble language, Sita would think that it is Ravana in disguise. On the other hand if the rakshasis woke up and saw him talking to Sita they might try to kill him. Thus Hanuman was contemplating what would be the right way to approach Sita.

If he is not successful in conveying his message to Sita, what would be his reply to Rama when he goes back and Rama enquires about Sita? Such were the thoughts running in his mind. He thinks that any mission in the hands of emissaries who consider themselves infallible is likely to end in failure. Hanuman finally arrives at a satisfactory conclusion. He thought “By singing the praise of Rama who is capable of achieving any end and closest and dearest to her, I can save Sita from falling into fright and confusion.” He resolves to recite audible to her the praises of Rama. So sitting amidst the branches of the trees, he embarks on his mission.

Chapter 31: Narration of Rama’s story

After much thought Hanuman arrives at the conclusion of reciting the story of Rama.  He starts narrating the story of Rama, audible to Sita.

He starts with King Dasaratha who was very powerful and a descendant of Ikshvaku clan. He was pious, virtuous and noble. He had a large army and his fame was spread far and wide. His eldest son was Rama who was the protector of Dharma. At the command of his old father, devoted firmly to truth, the heroic Rama had to go to the forest in the garb of an ascetic with his wife Sita and brother Lakshman. There Ravan the evil minded Rakshas deceptively drew Rama away with the help of a Rakshasa in the guise of a deer, to which Sita was attracted. Taking advantage of this moment, Ravana abducted Sita. In search of Sita, Rama comes across the monkey king Sugriva, who resolves to help Rama. Directed by Sampati, the brother of Jatayu, Hanuman crossed the ocean to find Sita. And now he is convinced that he has discovered Sita.

Sita on hearing this treatise was astounded and wondered who could be reciting the story of Rama in Lanka. Thus thinking, she approaches the simsupa tree and spots the small monkey.

Chapter 32 :  Sita noticing Hanuman

Sita gets confused on seeing Hanuman hidden amidst the branches. She wonders to herself, who must be this? Seeing his monkey face she was at once frightened and surprised. She felt that it is a bad omen to see a monkey and was afraid for Rama and Lakshmana. Could this be a dream? But always thinking of Rama, she had not slept. But the monkey in front of her was real. She prayed to Brahma and Agni, may what this monkey had spoken be true.

Chapter 33:  Hanuman conversing with Sita

Then Hanuman addresses Sita and asks of her who she is? He concludes that she must be Sita, the wife of Rama, who was abducted by Ravana, as the description given by Rama matches with her. He assures her that he is the messenger of Rama. Upon hearing this, Sita gives an account of who she was and how she came to be here. She tells Hanuman that she had only two months lease of life left as given by Ravana.

Chapter 34: Report on the welfare of Rama and Lakshman

Hearing the distressing words of Sita, Hanuman replies in a way such as to console and pacify her. He says that he is the messenger of Rama sent by Rama to comfort Sita and also inform her about the welfare of Rama and Lakshmana. Hanuman assures her Rama and Lakshmana are well and safe but sorrowing on her account. They have enquired about Sita. Hearing this Sita is filled with joy, but again wonders whether it is indeed Ravana who has taken the form of a monkey. Hanuman again gives an account of how Sita was abducted and how Rama and Lakshmana in search of Sita came to meet Sugriva. He describes Rama’s personality and finally entreats her to believe that he is the messenger of Rama come to give her assurance that Rama with his brother Lakshmana and Sugriva the monkey king will soon slay Ravana and release her from his captivity.

Chapter 35: Describing the physical signs/appearance of Rama

The highlight of this chapter is the description of the physical attributes of Rama. Hanuman begins the description by saying that “Rama has got eyes like lotus petals. They attract the minds of all beings. He is the very embodiment of beauty and kindness. This is one of the navratna pertaining to the planet Venus and the gem diamond.

Further Hanuman gives a full treatise of the happenings after Sita was abducted. How Rama meets Sugriva, the monkey king, whose wife his brother Vali abducted. Sugriva takes the help of Rama who kills Vali in a battle in Kishkindha and restores Sugriva his kingdom. Sugriva in turn agrees to help Rama in finding Sita with the help of his monkey forces. They produce before Rama the ornaments thrown down by Sita while being carried away by Ravana in the Pushpak vimana. Rama and Lakshmana become emotional on seeing the ornaments belonging to Sita. Unable to trace Sita anywhere, the monkey forces are contemplating suicide, when Sampati the vulture, the elder brother of Jatayu, on hearing about his brother going down after heroically fighting Ravana, comes to their rescue by stating that Sita has been carried to Lanka and is held captive in Ravana’s palace.

Hanuman then gives an account of his own birth as the son of the wind god and that he is the messenger of Rama and how he crossed the ocean of 100 yojanas by himself, landed in Lanka. He spent the past day looking around for Sita. He saw the rakshasas, the king Ravana and finally had met Sita.

After listening to the entire story in detail narrated by Hanuman, Sita is convinced that this is indeed the messenger of Rama and feels greatly relieved.

Chapter 36:  Giving of the signet ring

Hanuman of great prowess, the son of wind god in order to create greater confidence in Sita that he is indeed the messenger of Sri Rama said with great humility, that in order to remove any doubt that may linger in the mind of Sita, he is producing the ring worn by Rama with his name engraved on it as a proof of his being Rama’s messenger. Upon seeing her beloved Rama’s signet ring, Sita feels extreme joy, as if she had seen Rama himself. Now she is all praise for Hanuman and appreciates how he has crossed over the ocean to meet and carry the message of Rama. Then Hanuman assures her that after he conveys Sita’s whereabouts to Rama and others who were stationed in Kishkindha, Rama will immobilize the ocean and all of them with the clan of monkeys and bears will cross over the ocean and rescue Sita. Hanuman also elaborates to Sita, how Rama is always thinking of her and is unable to sleep. Sita is at once happy and sad. Happy because of receiving the news of Rama and Lakshmana and sad to hear that Rama is sorrowing on account of separation from her.

Chapter 37: Hanuman reveals his Vishwarupa

Sita now confident that Hanuman is the messenger of Rama speaks freely to him. She expresses her anguish on hearing that Rama is sorrowing on her account. She thinks that is their karma that has brought about these adversities in the lives of Rama, Lakshmana and herself. She laments that her life will not last long as per the ultimatum given by Ravana. Out of the one year time 10 months had elapsed and only 2 months were left. Hanuman on hearing Sita’s worrisome thoughts now addresses her and says that, as soon as he reports about the location of Sita to Rama he will immediately come with Lakshmana and the army of monkeys and bears. Further Hanuman offers that if Sita wished to be rescued immediately, he could carry her on his shoulders and cross the ocean. Sita however has her doubts on Hanuman’s claims looking at his present small frame. At this juncture Hanuman reveals to Sita his true might by enlarging his form. This was the Vishwarupa of Hanuman – his true prowess – he was the size of a mountain Meru or Mandara, highly powerful, red in the face endowed with fangs and claws resembling the thunderbolt weapon.

Hanuman now tells Sita that he is capable of lifting the whole of Lanka. Sita has her reservations. She says that she is indeed convinced of his prowess but as a chaste woman she would not touch another man. Besides it will only be proper if Rama wages a war with Ravana and wins her back. So finally she advises Hanuman to carry her message to Rama and bring Rama and Lakshmana with their army to rescue her.

Chapter 38: Giving of the Crest Jewel

Hanuman the noble monkey understood the purpose of Sita’s speech which was based on the principles of dharma. Hanuman now asks Sita to give him some token by which Rama will be convinced of his having met Sita. Sita then narrates an episode that took place between her and Rama which he would recall. This happened when they were in Chitrkuta near the river Mandakini. Once Rama returned exhausted after a hunting sport and was resting on her lap. A crow came attacking trying to partake of the flesh kept for drying. When Sita tried to drive it away by throwing a lump of mud on the crow, it started pecking at her breast which started bleeding. Rama lying on Sita’s lap was awakened by the drops of blood falling from Sita’s breast. Rama was enraged at the sight. He took a blade of grass and breathed the Brahmastra mantra on it and flung it on the crow. The crow flew as far as it could and sought shelter from the Brahmastra but none could protect him. He ultimately surrendered to Rama and sought his forgiveness. Rama the noble heart forgave him but a Brahma astra could not go in vain, so the crow then agreed to let the missile destroy his right eye. It is therefore known that crows have only one eye.

Finally Sita takes her crest jewel – the chudamani called jatavalli and hands it over to Hanuman to give it to Rama as proof of his meeting Sita. Hanuman on receiving the jewel could hardly wait to see Rama. He was visualising Rama’s reaction on seeing the jewel.

Chapter 39: Hanuman assures Sita

After talking to each other and Sita being convinced that Hanuman is Rama’s messenger, Sita entrusts the crest jewel Chudamani to hanuman and says that upon seeing the jewel Rama will remember the three of them: Sita, his mother and king Dasharath. Now it is time for Hanuman to leave. Sita feels sad. His presence there was very assuaging to her. Now again she will be alone and have to wait for Rama to come. Sita conveys her good wishes to Rama and Lakshmana and is confident that after Hanuman gives information of her whereabouts he is bound to bring his army. Hanuman assures her that Rama will destroy the enemies in battle and rescue her from sorrow. He also assures Sita that the army of monkeys is very powerful and can cross over the ocean easily. He asks sita to be patient till he returns with the army.

Chapter 40: Hanuman being permitted to return:

Sita parts with the crest jewel and assures Hanuman that this jewel is proof to Rama that he met Sita. Though sorrowful on parting with Hanuman Sita felt that he must take the next step to her rescue and allows him to go. Hanuman again speaks consoling words to Sita, prostrates before her and takes leave. However his mind is working on what to do next.

Chapter 41: Destruction of the Ashoka Grove

After taking leave from Sita, Hanuman wonders what he should do next. He considers various options mentally and concludes that only force will work on the rakshas. In order to draw the attention of Ravana, he started destroying the lovely Ashoka grove by uprooting the trees, stampeding the grass and letting the birds and animals habiting the grove go helter skelter. He felt powerful enough to take on the rakshasas himself. He wanted to wage a battle with them so as to attract the attention of Ravana and be able to meet him. Thus he created havoc in the Ashoka vatika and then ascended the gate tower of Lanka shining in the glory of victory.

Chapter 42: Slaughter of Kinkaras

The powerful and courageous Hanuman adopted a form of mighty proportion which was capable of producing fear in the minds of the rakshashis . On hearing the loud noise of birds screeching, trees falling and animals howling the inhabitants of Lanka were frightened . The ugly faced rakshasis were roused from their sleep and seeing the mountain like size of the monkey before them, they questioned Sita as to who this was. Sita feigned ignorance and said that he could be one of them –  a rakshasa. The rakshsis carried the tale to Ravana and reported to him about the destruction of  ashoka grove. Ravana appointed a group of fierce rakshasas called kinkaras to confront Hanuman and to punish him. The kinkaras surrounded hanuman who was sitting on the gate tower as if expecting the retaliation. They carried various weapons with them but Hanuman was unfazed. He assumed a gigantic proportion and pounded the earth with loud roars such that the whole of Lanka shook from its foundation. Hanuman then proclaimed “Glory to Sri Rama of invincible might, glory to powerful Lakshmana and to King Sugriva. I am Hanuman the servant of Rama the son of wind god and here  to accomplish a task”. This shloka is a navratna in sundara kandam pertaining to Shani bhagwan and the gem blue sapphire.

Hanuman defeats the Kinkaras with the help of a big iron pestle kept at the gate tower. The rakshasas standing at a distance and watching this scene inform Ravana about their defeat. Ravana now orders the son of his Minister Prahasta who was known for his power.

Chapter 43: Announcement of Sugriva’s Victory

The son of wind God Hanuman had inherent powers to assume huge proportions. Thus with a giant like form he pounded the ground shaking Lanka and proclaiming that “May Rama and Lakshmana rule, May Sugriva the king protected by Rama rule. He shouted slogans and war cries threatening the rakshasas that any number of Ravana would be no match for him. In another show of strength Hanuman who attacked the mansion on the mount sat on the top of the pavilion roaring. The rakshasha guards attacked him with various missiles but to no avail. Hanuman uprooted a huge pillar with golden designs and whirled it thereby emitting flames with which the mansion was set on fire. He then declared that thousands of Sugriva forces like him will be arriving soon to destroy Lanka .

Chapter 44:  The Destruction of Jambumali

Ordered by King Ravana, Prahasta’s son Jambumali who was very powerful started with bow and arrow. Seeing the mount Trikuta on fire he challenges Hanuman to a fight. Hanuman is injured by Jambumali’s arrows at which Hanuman lifts the pestle he used earlier and throws it on Jambumali. By the impact of the pestle the chariot of Jambumali is scattered and he is killed. This is a wakeup call for Ravana who now orders other powerful sons for battle.

Chapter 45: Destruction of the seven sons of ministers

At the command of their king, the powerful sons of the ministers seven in number started with huge chariots and equipments to attack Hanuman. But Hanuman rose above the volley of arrows in high speed. He finished his attackers with his hands, legs, fists and nails. He then went back to the gate tower expecting more confrontation.

Chapter 46: Destruction of five army commanders

The destruction of the sons of the ministers by the powerful monkey created grave concern in the mind of Ravana. He then ordered five of his powerful commanders to start with force consisting of cavalry, chariot, regiments and elephant regiments. They managed to cause grave injury to Hanuman with theirs arrows. However Hanuman over powers them one by one and then the whole regiment consisting of horses, elephants and rakshasas. The whole place was strewn with corpses. He then goes back to the gate tower expecting more attacks.

Chapter 47: The Killing of Akshakumara

Next Ravana calls up the young and eager prince Aksha. Aksha kumara was a highly proficient warrior. His speed and accuracy in archery was admired even by Hanuman. Hanuman felt deep appreciation for the young Aksha for his talent and youthfulness. However in war he could not be condescending. Without wasting time he attacked Aksha and killed him too, thereby sending shock waves to Ravana.

Chapter 48: Hanuman being bound by Brahma Missile

After the killing of Akshakumara, Ravana composed himself and called upon his son who was well known for his warfare skills. He was proficient in the science of archery and the use of various divine astras. He had in the past by his prowess caused distress to devas and asuras. Indrajit was advised by his father to face the enemy monkey. Indrajit tried all his archery skills on hanuman but hanuman rose up in the sky and was no match for him. Inderjit being intelligent realised nothing could contain him but the Bramha astra. Indrajit the great warrior knew that Hanuman could not be killed even by the Brahma missile and therefore bound him with the divine weapon. Hanuman now found himself incapable of movements and fell on the ground. In fact he subjected himself to being bound by the missile as a mark of respect for the same. He knew that he could release himself from the bondage as he had Brahma’s blessing to do so. But for the time being he should subject himself to the missile. The rakshasas seeing him bound and fallen, brought ropes and tree barks to tie him up. They did not know that the Brahma astra would be released in the presence of binding of any other kind. Only Indrajit knew that. They took the captive hanuman to Ravana’s durbar. Hanuman himself wanted an audience with Ravana and so he pretended to be bound by the missile. Upon being questioned he said that he was messenger sent by the king of the monkeys.

Chapter 49: Seeing the Majestic persona of Ravana

Hanuman bound by ropes now gazed at the mighty raksha king whose personality was awe inspiring. Ravana was dressed befitting a king and his body was smeared with red sandalwood paste. Hanuman seeing the majesty of Ravana thought to himself but for his misdeeds h e could have been a protector of heaven and its master Indra.

Chapter 50: Prahasta questioning Hanuman

Ravana looked into the eyes of Hanuman standing before him bound by ropes. At once he felt trepidations in the heart and thought “This must be Nandikeshwara himself who has come here”. He recollected that when he shook the Mount Kailasa, Nandi had cursed him that a monkey would destroy him. On Ravana’s instructions, his minister questioned Hanuman ‘Who are you? Who has sent you?” To which Hanuman replied that he belonged to the monkey tribe and since he wanted an audience with Ravana he destroyed the ashoka grove. As the rakshasas attacked him he defended himself against them. He also let them know that the Brahma missile could not really bind him as he had a boon from Brahma. He just pretended to be bound in order to meet the rakshasha king. Finally he says that he is the messenger from Rama.

Chapter 51: Hanuman’s Advice

Hanuman further states that he has come there at the command of Sugriva the monkey king. He gives an account of how Rama met Sugriva, killed Vali and restored him as king of Kishkinda and finally the pact between Sugriva and Rama to help find Sita. Hanuman advises Ravana that his adharma(unrighteous action) is catching up with him. The benefit of his dharmic(righteous) acts will soon be over and he will suffer the consequence of his adharmic action. Rama being a righteous and powerful king could at once destroy him in a battle. Ravana’s adharmic act has put to danger the whole of Lanka and all his rakshasa relatives. Enraged by the monkey’s counsel Ravana order’s the execution of Hanuman.

Chapter 52: Prevention of Execution of a Messenger

Vibhishana the younger brother of Ravana realised that it was improper to execute a messenger. Ravana in anger was going to commit an act not sanctioned by the laws of dharma for a king. Vibhishana known for his persuasive speech and righteous conduct entreated with Ravana. He pleaded that the shastras do not permit the execution of a messenger. Granted that the monkey had performed many evil deeds, but then too he is performing the same at the behest of someone. It would only be proper to execute those princes Rama and Lakshmana whom he represents. There are many punishments lesser in nature which are permitted for a dhoot(messenger) who has misbehaved such as inflicting injury to his legs, shaving his head etc. But death sentence is not allowed. Therefore Ravana should control his anger and desist from the same. Ravana decides to accept Vibhishana’s advice.

Chapter 53: Setting fire to Hanuman’s tail

The ten headed Ravana accepted that it would be dishonourable to kill a messenger. A grave punishment should however be meted out to the monkey who was the cause of great destruction. Ravana thought ‘the tail of the monkey is its pride and also dear to him’ so as a punishment he ordered the tail of Hanuman to be set fire to. The rakshasas carried out the instructions with great enthusiasm. They surrounded Hanuman and wound his tail with worn out rags and soaked it in oil and set it afire. Hanuman thought to himself he could have easily killed the rakshasas but it would not be in the interest of his mission and Rama. For the sake of Rama he should bear with all the persecutions. As the rakshasas dragged Hanuman in the streets of Lanka with his burning tail he was making use of this opportunity to survey the town and find out about the secret fortifications. Meanwhile Sita hears of Hanuman’s fate through the rakshasis. Sita is distraught. She invokes the power of her chastity and implores on the fire god to be cool on Hanuman. The wind god who is the father of Hanuman also helps him by fanning the flame. Hanuman realises that the fire is not burning him but is actually cool. He takes a great leap to the top of the mountain leaving behind the rakshasas, reduces the size of his body and breaks free from the rope bondage. He then enlarges his body size to be mountain like.

Chapter 54: The Burning of Lanka

Hanuman wondered what he should do next with his tail still on fire. He decided that after the damage he had already done to the Asoka grove and the rakshasa army he should now destroy the fort and mansions of Lanka. He leaped atop the mansions and started setting them on fire with his tail. He jumped from mansion to mansion setting on fire the houses of prominent rakshasas except the house of Vibhishana. The whole Lanka was burning now. It looked like one big fire ball. All the rakshasas began to run helter skelter. It felt like a dooms day to them.

Chapter 55: Hanuman’s Predicament

Hanuman now dipped his tail in the ocean and extinguished the fire. He was satisfied that he had done his job of creating havoc in the land of the rakshasas. At once he remembered that by setting fire to the whole of Lanka he must have also killed Sita who was sitting in the Ashoka vatika. He starts blaming himself for his thoughtlessness and his monkey brain. At once he consoles himself that Sita being a noble and virtuous woman fire will not burn her. However he is still not satisfied. At this point the Charanas from heaven passing from above in the sky are heard by him saying ‘what a wonder that Hanuman has destroyed the whole of Lanka by fire but Sita is unaffected.’  This gave confidence to Hanuman that Sita must indeed be safe but he still wanted to meet her once again and make sure that she is safe and then take leave from her.

Chapter 56: Hanuman taking leap from Lanka

Hanuman meets Sita and prostrates her. Satisfied that she is safe under the simsupa tree he departs from there. He goes up the Trikuta Mountain and leaps in the air to go back to his master.

Chapter 57: Hanuman reaching the northern side of the ocean

Hanuman swam across the sky with great ease. He passed through the ocean he had come through before. He touched the Mynak Mountain. He presented a picture of grace splitting the clouds and coming out. He looked like garuda.  As soon as he spotted the great mountain  Mahendra he gave a thunder like roar. The monkeys waiting atop the mountain looking out for Hanuman among them Jambavan said that ‘Hanuman had succeeded in his mission hence the loud roar’. Hanuman then reached and descended on the peak of the Mahendra Mountain. All the monkeys with joyous hearts surrounded him and offered him roots and fruits. Hanuman saluted his elders Jambavan and the monkey prince Angada. In order to put to rest their anxiety Hanuman said the two words “Discovered is Sita – Drishta Sita”. They all sat with Jambavan and Angada taking the podium to hear the full story of Hanuman.

Chapter 58: Hanuman narrating the affair connected with Lanka

Hanuman gives an account of his flight across the ocean, the episode of Mynak Mountain, of Surasa the snake demon, of Simhika another demon, his arrival at Lanka, the killing of Lankini and finally finding Sita in the Ashoka grove. He describes how the rakshasis threatened Sita and how Ravana persuaded her to be his wife. Further how he approached Sita by reciting the story and praises of Rama and gave her the signet ring of Rama. Sita gave him the Chudamani to give to Rama as a proof of having met her. He then went about causing destruction to the Ashoka grove and killing his assailant rakashasas until he was bound by the Brahma missile and brought before Ravana. His execution was prevented but his tail was set on fire. He enflamed Lanka with his tail, ensured that Sita was safe and finally took a leap back to the Mahendra mountain.

Chapter 59: The Plan of action for future

Hanuman recounts how Sita the chaste wife of Rama is confined under the simsupa tree in the Ashoka grove. She is lean and separation from her husband has made her all the more so. She is immersed in sorrow and therefore everything that is required to be done to rescue her from the situation has to be attempted.

Chapter 60: Angada’s  speech

After hearing the detailed account given by Hanuman, Angada the son of Vali rose to address the monkeys. He spoke at length about his prowess in warfare, in archery and the use of astras and its defence his capacity to overpower the rakshasas on his own so also the powers of Jambavan, Hanuman and other renowned monkeys present. His decision was that they should fight the rakshasas as all of them were capable of taking great leaps across the ocean and bring Sita with them. However Jambavan the wise said that though he agreed with Angad regarding the ability of the monkey clan, they should refer the matter to Rama and know his mind.

Chapter 61: The destruction of Madhuvana (Honey grove)

Hanuman, Angad and other monkeys accepted the view of Jambavan.  The monkeys were very excited and proud of their achievement. They were eager to announce the success of their mission to their king Sugriva. Thus they marched down the Mahendra mountain letting Hanuman lead them. On the way to meet King Sugriva and Rama there was a private garden of Sugriva which was a honey grove – Madhuvana In a celebratory mood the monkeys took the permission of Angada and plundered the garden. They climbed the trees to partake the honey. The garden in charge, Dadhimuka a monkey of great prowess, seeing the destruction of the grove began to beat up the monkeys. In retaliation they attacked and dragged Dadhimuka.

Chapter 62:  Attack on the garden keepers

A frenzied mood was prevailing among the monkey army, Hanuman addressed his comrades and said that they could have all the honey they wanted. Even Angada supported his grant. The garden keepers with Dadhimukha in lead were very angry about the havoc created by the monkeys. The Madhuvana was very dear to Sugriva. Dadhimukha had to protect it. He armed himself with a bark and attacked the monkeys who had spread all over the forest destroying honey combs and abusing the garden keepers. Angada hit back at Dadhimukha not realising that he was an elderly uncle of Sugriva and deserved to be respected. Dadhimukha and his garden keepers decide to take the matter to Sugriva.

Chapter 63: Conveying the news of the destruction of Madhuvana

Dadhimukha reports to Sugriva that the monkeys at the behest of Angada have destroyed the Madhuvana and have drunk the honey from the honey combs. They have injured the guards and teased them when they tried to control the monkeys. Sugriva an intelligent king infers correctly that they must be celebrating the success of their mission. On hearing this Rama and Lakshmana are delighted.

Chapter 64: The return of Hanuman and others

Dadhimukha returned to the Madhuvana where the monkeys who were under intoxication had sobered down. He conveyed to them that Sugriva was eager to see them. He also apologized for having reprimanded them without realising the exceptional circumstances for the revelry. Upon hearing Dadimukha, Angada instructed the army of monkeys to leave for Kishkinda without delay. At this all of them took to the sky led by Hanuman and Angada. Meanwhile Sugriva assures Rama that surely there is good news. Soon the monkeys  descended on Kishkinda mount.  Hanuman prostrated Rama and uttered the words ‘Discovered is Devi Sita. Sita devi is unhurt and chaste.’  Rama and Lakshmana were delighted to hear the news and looked at Hanuman with great admiration and respect.

Chapter 65: The presentation of the crest Jewel

Hanuman is asked to narrate in detail how he met Sita and what is her condition. Accordingly Hanuman began his narration of how he crossed hundred yojanas of the ocean to Lanka where King Ravana had held Sita captive. She was confined in the gardens of the inner palace of Ravana but she was constantly thinking of Rama. She was living the life of an ascetic, chaste and meditating on Rama. She was closely guarded by Rakshasis and was given an ultimatum by Ravana to either subject to him or be killed. Desperate due to separation from her husband and being threatened by the rakashasis Sita even contemplated suicide when Hanuman came to give her hope. He then narrated the story of the crow as told by Sita, which was privy to her and Rama to infuse credibility to his story. Finally he handed over the crest jewel given by Sita to Rama. Rama and Lakshmana listened intently to Hanuman.

Chapter 66:  Question about Sita’s message

At the sight of the chudamani Rama shed tears. Rama recalled that the jewel was special. It had its origin in water and was gifted by her father King Janaka at the time of her marriage to Rama. When it adorned her head it was even more beautiful. Rama felt sorrowful and felt the urgent need to go and rescue her lest she died of the pangs of separation from him. He urged Hanuman to tell him in detail what transpired between him and Sita.

Chapter 67: Report of Sita’s speech

Rama wanted to hear in detail what Sita said.  Hanuman recounts in detail the whole episode of the crow how it attacked Sita and how in anger Rama took a blade of grass and breathed the brahma astra mantra into it.  The evil crow, the son of Indra at last with nowhere to go surrenders to Rama who forgives him but the Brahma missile once evoked cannot go in vain so the crow offers his right eye to be hurt.  Hanuman further narrates how Sita had expressed anguish that Rama a skilled archer, known for his bravery and who no enemy could withstand had not yet come to rescue her. Later she detached the Chudamani from her locks and gave it to Hanuman in exchange for Rama’s signet ring as proof of his having met Sita. When the time came for Hanuman to leave she wept disconsolately and advised Hanuman that he should help Rama in every way to reach Lanka and rescue her from the evil Ravana. She wanted that Rama himself should rescue her which would be befitting his honour.

Hanuman then urges Rama to take the next step in the matter.

Chapter 68:  An account of consolation offered to Sita

Hanuman continued the narration. Sita out of love Rama told Hanuman that he should speak to Rama in such a way that he takes immediate steps to destroy Ravana in a battle and take her back. It will not befit the heroic Rama to take her away without defeating the enemies. She however wondered how all of them would cross the ocean and reach the shores of Lanka. Hanuman dispels this worry of Sita by giving her an account of the prowess of the monkeys Angada, Sugriva and others who were much more powerful than he. Rama and Lakshmana could be carried by Hanuman on his shoulders. He then raises her hopes by his positive speech assuring her that soon she would have the blissful experience of Rama being crowned along with her in Ayodhya after he has destroyed the enemies and the period of forest life being completed. At this thought Sita felt great consolation.

Thus ends the Sundara Kandh of Valmiki Ramayan

 

 

Sankat Nashaka Ganesha Stotra – Pranamya Shirasa Devam

Prannamya Shirasaa Devam Gaurii-Putra Vinaayakam |

Bhakta-[A]avaasam Smaren-Nitya-[A]ayuss-Kaama-Artha-Siddhaye ||1||

Meaning:

1.1: (Salutations to Sri Ganesha) Who is the Deva (Who is) to be Worshipped First, Who is the Son of Gauri, and Who is Vinayaka (literally means the remover of obstacles),

1.2: Who is the Abode for Devotees, and one should always Remember Him for long Life, Health, Wealth and Fulfillment of Desires.

 

Prathamam Vakra-Tunnddam Ca Eka-Dantam Dvitiiyakam |

Trtiiyam Krssnna-Pingga-Akssam Gaja-Vaktram Caturthakam ||2||

Meaning:

2.1: (Salutations to Sri Ganesha Whose Twelve Names are as follows:) First He is known as Vakratunda (literally means with Curved Trunk) and Second He is known as Ekadanta (literally means with a Single Tusk),

2.2: Third He is known as Krishnapingaksha (literally means with Dark Brown Eyes) and Fourth He is known as Gajavaktra (literally means with an Elephant Face).

 

Lambo[a-U]daram Pan.camam Ca Ssassttham Vikattam-Eva Ca |

Saptamam Vighna-Raajam Ca Dhuumra-Varnna Tatha(a-A)assttamam ||3||

Meaning:

3.1: Fifth, He is known as Lambodara (literally means with a Large Belly) and Sixth He is known as Vikata (literally means with a Huge Body),

3.2: Seventh He is known as Vighnaraja (literally means the best in [removing] Obstacles) and Eight He is known as Dhumravarna (literally means Dark or Grey-Coloured).

 

Navamam Bhaala-Candram Ca Dashamam Tu Vinaayakam |

Ekaadasham Gannapatim Dvaadasham Tu Gaja-(A)ananam ||4||

Meaning:

4.1: Ninth He is known as Bhalachandra (literally means with moon on the Forehead) and Tenth He is known as Vinayaka (literally means the remover [of Obstacles]

4.2: Eleventh He is known as Ganapati (literally means the Chief of Ganas or Celestial Attendants) and Twelfth He is known as Gajanana (literally means with an Elephant Face).

 

Dvaadashai[a-E]taani Naamaani Tri-Sandhyam Yah Patthen-Narah |

Na Ca Vighna-Bhayam Tasya Sarva-Siddhish-Ca Jaayate ||5||

 

Meaning:

5.1: (Salutations to Sri Ganesha) He Who recites these Twelve Names of Sri Ganesha during the three junctions of the day (Dawn, Noon and Evening), …

5.2: … To him, there will be no Fear of Obstacles and all accomplishments will happen (by the Grace of Sri Ganesha).

 

Vidya[a]-Arthii Labhate Vidyaam Dhana-Arthii Labhate Dhanam |

Putra-Arthii Labhate Putraan-Mokssa-Arthii Labhate Gatim ||6||

Meaning:

6.1: (Salutations to Sri Ganesha) By reciting Whose Twelve Names the seekers of Knowledge will obtain Knowledge and the seekers of Wealth will obtain Wealth, …

6.2: … The seekers of Son will obtain Son and the seekers of Moksha (Liberation) will obtain that state.

 

Japed Gannapati-Stotram Ssaddbhir-Maasaih Phalam Labhet |

Samvatsarenna Siddhim Ca Labhate Na-Atra Samshayah ||7||

Meaning:

7.1: (Salutations to Sri Ganesha) By reciting this Hymn of Sri Ganapati for six months, one will start getting the fruits,

7.2: And by reciting for one year, one will obtain the desired result, there is no doubt in this.

 

Assttaabhyo Braahmannebhyash-Ca Likhitvaa Yah Samarpayet |

Tasya Vidyaa Bhavet-Sarvaa Ganneshasya Prasaadatah ||8||

Meaning:

8.1: (Salutations to Sri Ganesha) He who offers this Hymn to eight Brahmins after writing this, …

8.2: … To him will come all knowledge by the Grace of Sri Ganesha.